Wallingatan 24 3 tr, 111 24 Stockholm
+46 (0)8-411 52 60
info@kemisamfundet.se

Kallelse Årsmöte, Sektionen för organisk kemi

Tid: Måndagen den 3/4 kl 09:30

Plats: G-salen, Stockholms universitet

Årsmötesförhandlingar
1.    Mötets öppnande
2.    Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
3.    Val av justeringsperson att jämte ordförande justera protokollet
4.    Mötets behöriga utlysande
5.    Styrelsens berättelse med resultat- och balansräkningar
6.    Revisionsberättelse
7.    Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen samt fastställande av balansräkningen
8.    Val av styrelseledamöter
9.    Sektionsavgift (nuvarande 50 kr)
10.   Val av Valberedning
11.    Val av revisor
12.   Teckningsrätt för bank
Förslag: Ordf och Agneta Sjögren, var för sig
13.   Information från styrelsen
14.   Övriga frågor
15.   Mötets avslutning

VÄLKOMNA
Styrelsen