skip to Main Content

Personuppgiftspolicy

Så skyddar vi personuppgifter

Svenska Kemisamfundet (802001-7565) förfogar över ett medlemsregister till vilket medlemmen har registrerat sig via www.kemisamfundet.se eller vid några av våra konferenser, arrangerade via Svenska Kemisamfundet Service AB. I samband med att en medlem lämnar personuppgifter ska hen få information om personuppgiftsbehandlingen, och ge sitt samtycke till denna.

Personuppgiftsansvarig är Svenska Kemisamfundets styrelse.

Registret innehåller personuppgifter som namn, födelseår, adress, postadress, telefonnummer/mobilnummer, medlemskategori, krets- och sektionstillhörighet samt epost.

Svenska Kemisamfundet behandlar personuppgifter endast för nedan angivna ändamål. Ändamålet med insamlade personuppgifter är att använda dessa för att:

  1. administrera medlemskapet samt förmånerna i föreningen
  2. distribuera tidskriften Kemisk Tidskrift, per post eller digitalt
  3. möjliggöra riktad marknadsföring per post, e-post, sms och andra digitala kanaler baserad på medlemmens intresseområden
  4. lämna information om Svenska Kemisamfundets varor och tjänster

Personuppgifter sparas under den tid som medlemmen är medlem i Svenska Kemisamfundet.
”En medlem som under ett år trots uppmaning inte betalt den stadgade årsavgiften anses ha utträtt ur Samfundet”.

Personuppgifterna kommer varken att säljas eller överföras till någon annan part.

Svenska Kemisamfundet äger rätt att ändra dessa villkor. Sådan ändring träder i kraft trettio dagar efter det att de ändrade villkoren publicerats på www.kemisamfundet.se eller medlemmen informerats om ändringen via e-post eller postadress.

Medlem har rätt att en gång per år skriftligen begära att få ett utdrag med de personuppgifter som finns lagrade hos Svenska Kemisamfundet. Svenska Kemisamfundet kommer på medlemmens begäran eller på eget initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga.

Medlemmar som har frågor om Svenska Kemisamfundets hantering av personuppgifter kan kontakta medlemsservice per e-post info@kemisamfundet.se, telefon 08-411 52 60 eller per post till Svenska Kemisamfundet, Wallingatan 24 3tr, 111 24 Stockholm.

Organisationsnummer 802001-7565
E-post: info@kemisamfundet.se
Tel: 08-411 52 60