skip to Main Content

10-åring med växtvärk

De gamla lokalerna har blivit för trånga och nu bygger man ut. Den nya huvudbyggnaden The Spark invigdes 2019.

Tio år har gått sedan Astra Zeneca lämnade Lund. I dag finns forskning och 170 företag i bolagets gamla lokaler – och fler medarbetare än på Astra Zenecas tid.

En eftermiddag i mars 2010 kallades personalen på Astra Zeneca i Lund till ett möte i matsalen. De hade ingen information om vad mötet handlade om – men det ryktades om nedläggning. När personalen såg att Sverigechefen Anders Ekblom var på plats befarade de flesta ett sådant besked.

Farhågorna besannades. Anders Ekblom meddelade att verksamheterna i Lund – och i Charnwood i Storbritannien – skulle flyttas till Mölndal. Personalen var i chock och känsloyttringarna starka, flera grät öppet. Vad skulle hända nu? I Lund fanns 900 anställda och 80 000 kvadratmeter lokaler dedikerade för forskning.

Astra hade då varit verksamma i Sverige i närmare 100 år. Läkemedelsindustrin växte fram efter att apotekens ensamrätt att tillverka läkemedel avskaffades 1913. Under 1910-talet etablerade sig bland annat Astra, Leo, Ferrosan, Pharmacia, Vitrum och Hässle i Sverige – men inget av företagen hade verksamhet i Lund trots att staden hade ett universitet med framstående medicinsk forskning.

Det var först 1956 som Astra placerade dotterbolaget Draco där, med det uttalade målet att få tillgång till den forskarkompetens i medicin, kemi och närliggande ämnen som fanns på universitetet. Inledningsvis fanns bara kontorspersonal men 1958 inleddes det laborativa arbetet i en hyrd källarlokal i Helsingkrona nations nybyggda hus. Företaget sålde ett antal preparat varav Alvedon torde vara det mest kända.

Behovet av större lokaler var stort och 1963 kunde företaget flytta in i egna forskningslokaler. Laboratoriet låg i Lunds östra utkant, intill motorvägen, på den plats där Astra skulle komma att växa i nära 50 år. Personalstyrkan uppgick 1965 till drygt 100 personer varav 35 arbetade med forskning.

I takt med framgångarna blev de anställda allt fler och lokalerna byggdes ut. Astra fusionerades 1999 med brittiska Zeneca, vilket innebar en del förändringar, men anläggningen i Lund levde vidare och var med sin världsledande astmaforskning en viktig komponent i ett globalt företag – en nedläggning var knappast något man oroade sig för då.

Samma dag som beskedet om nedläggningen kom hölls av en händelse ett annat möte i Lund, med näringsliv och akademi närvarande. Där insåg man allvaret i situationen och nedläggningen lyftes in på dagordningen.

Allan Larsson, dåvarande styrelseordförande vid Lunds universitet, fick av Forsknings- och innovationsrådet i Skåne uppdraget att se vad som kunde göras och hur Astra Zenecas lokaler skulle kunna användas när företaget flyttade. Han bjöd in alla tänkbara intressenter till möten och en konceptgrupp med representanter från Region Skåne, näringslivet, Lunds universitet, Lunds kommun med flera bildades.

Gruppen kom fram till en vision för anläggningen som kan sammanfattas i tre punkter:

  • Världsledande forskning.
  • En innovativ miljö med ett inkubatorsystem.
  • Det lilla bolaget ska ha tillgång till det stora bolagets fördelar.

Fokus var att skapa en miljö för små men växande företag inom livsvetenskaperna.

Den största utmaningen var att finansiera köpet och driften av anläggningen. Gruppen diskuterade en rad olika affärsmodeller innan man beslutade att bilda en stiftelse.

Det formella överlämnadet av forskningsanläggningen sker den 10 januari 2012. Från vänster Mats Paulsson, vars stiftelse äger anläggningen, Göran Grosskopf, ordförande, och Mats Leifland, första vd:n i Medicon Village.
Foto: Linda Axelsson / Sydsvenskan / SCANPIX

Mats Paulsson, en av grundarna till byggföretaget Peab, tyckte att konceptet med nya mötesplatser i en stark forsknings- och utvecklingsmiljö lät lovande. I början av 2011 initierade han Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande, som också lade grunden till att Region Skåne och Lunds universitet kunde etablera verksamheter för forskning och innovation inom medicin och andra livsvetenskaper. Han donerade själv 100 miljoner kronor som blev en viktig grundplåt för köpet av lokalerna – och som dessutom gjorde att stiftelsen kunde låna resterande belopp för att etablera forskningsbyn Medicon Village.

Den 10 januari 2012 övertog Medicon Village läkemedelsbolagets lokaler.

Intresset för att flytta in var stort. Vid årsskiftet hade ungefär 70 företag med mer än 570 medarbetare etablerat sig. En fjärdedel av företagen hade bildats av före detta medarbetare på Astra Zeneca. När cancerforskning från Lunds universitet flyttade in 2013 innebar det ett kraftigt tillskott. I dag finns fler medarbetare i lokalerna än det fanns på Astra Zeneca-tiden.

För att undvika att det skulle kännas glest i lokalerna hyrdes de inledningsvis ut hus för hus. Mötesplatsen sågs redan från början som en viktig framgångsfaktor. Det fanns möjlighet att hyra enstaka kontor och laboratorier. På så vis skapades miljöer med fysisk närhet till kollegor och tjänsteföretag inom branschen.

Vid femårsjubileet 2017 fanns över 120 företag och organisationer med drygt 1 600 medarbetare. Inledningsvis låg utmaningen i att få bolag att flytta in på Medicon Village. I dag är situationen den omvända – och utmaningen är att bygga fler lokaler. Den nya huvudbyggnaden, The Spark, invigdes 2019 och fler byggnader är planerade.

På Medicon Village hålls många kurser, seminarier och symposier.

Verksamheten gick länge med underskott men har sedan 2019 visat ett positivt resultat. Trots förlusterna har avkastningen på stiftelsens kapital kunnat användas för att stötta forskningsverksamhet. För akademiska forskargrupper från Lund och Malmö finns det möjlighet att söka pengar för forskningsprojekt. Hittills har stiftelsen delat ut 55 miljoner kronor.

Hon lämnar Medicon Village efter tio år
Kerstin Jakobsson har varit med från starten och var fram till i maj vd för Medicon Village. Nu har hon bestämt sig för att gå vidare och tar emot på sitt urstädade kontor den sista arbetsdagen.
– Jag är stolt för det vi tillsammans har skapat på Medicon Village. En miljö för transformering av forskning och goda idéer till produkter och tjänster, säger hon.
Hon lyfter särskilt fram betydelsen av tillgången på nätverk.
– Delad kunskap och gemenskap kan leda mycket längre än vad den ensamma entreprenören kan åstadkomma. Nätverk, kunskapsdelning och erfarenhetsutbyten är viktiga grundpelare i innovationsekosystemet. Om du exempelvis är i behov av att få veta mer om tillämpning av regelverk kring läkemedel i ett nationellt och globalt perspektiv finns på Medicon Village nätverket Regulatory Affairs. Inom Business Academy delar något av de mer än 70 tjänstebolagen och kontraktsforskningsföretag med spetskompetens inom life science med sig av kunskap som behövs under resan från idé till kommersiell framgång.
Hon tillägger att det även finns nätverk som hjälper till med internationella kontakter, som exempelvis Business Sweden, som hjälper svenska bolag att lansera sig utomlands.

Anläggningen bestod inte bara av tomma lokaler. Astra Zeneca lämnade kvar mycket utrustning, exempelvis en stor mängd laboratorieglas och 3 000 analysinstrument – bland annat över 200 HPLC-instrument och tre NMR-spektrometrar. För att använda detta arv på bästa sätt har man på inkubatorn Smile skapat en instrumentpark där små företag kan hyra infrastruktur för en rimlig kostnad.

Övrig överbliven utrustning fanns initialt tillgänglig i en laboratoriebutik där den såldes som begagnad till lågt pris. Där fanns en salig blandning av utrustning och man kunde finna specialbyggda glaskonstruktioner där den oinvigda inte kan ha haft en aning om användningsområdet.

Vissa saker fanns i osannolikt överflöd, till exempel provrörsställ. I dag har det mesta sålts till utvecklingsbolagen och forskarna på Medicon Village. Resterande utrustning finns hos ett servicebolag.

Mångfalden på Medicon Village är stor. Hela värdekedjan – från forskning till innovation och företagande – finns på plats. Bolagen är verksamma inom prevention, diagnostik, behandling och vård. Med så många människor och företag på samma fysiska plats uppstår en rad effekter.

På restaurangen Inspira äter 500–600 personer dagligen sin lunch – när det inte är en pandemi – och spontana och oplanerade möten uppstår lätt. Trots storleken är stämningen familjär. Företagen på Medicon Village syns, inte bara i sociala sammanhang. Nya företag och organisationer presenteras i ett veckobrev där de har möjlighet att publicera nyheter om sin verksamhet.

På Medicon Village anordnas kurser, seminarier och symposier i stor mängd. Ett av de större evenemangen som arrangeras varje år är temadagen The Future of Swedish and Danish life science, som lockar 400–500 deltagare. Det är en dag fylld av föreläsningar, utställningar, paneldiskussioner och mingel. Sedan några år tillbaka anordnas vetenskapsshowen Om X antal år, där forskare och vetenskapstörstiga komiker möts inför publik.

Av de 900 medarbetarna på Astra Zeneca valde 200 att flytta med till Mölndal. Deras situation var ingalunda unik. Inte heller var nedläggningen av Astra Zenecas anläggning i Lund det. I stora delar av världen skedde samma sak. De stora läkemedelsföretagen rationaliserade, samordnade och renodlade sina verksamheter. På många håll har det skapats forskningsparker och etablering av småskalig forskning, inte sällan med statligt stöd.

Medicon Village har från början till slut varit ett regionalt projekt utan vare sig stöd eller inblandning från staten. Motgång vändes till framgång och i stället för en gravplats över ett försvunnet läkemedelsföretag blev Medicon Village en högst levande vetenskapsby.

Det är en välmående tioåring som ser framtiden an med tillförsikt.


Från idé till framgångsrika produkter

Vad: Medicon Village.

Grundat: 2012.

Ägare: Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande.

Verksamhet: Forsknings- och företagsby med mer än 170 företag och över 2 600 anställda. 24 av företagen är börsnoterade och har ett börsvärde på 13 miljarder kronor (april 2021).

På Medicon Village finns också flera aktörer som kan hjälpa till med att utveckla idéer och driva dem vidare mot kommersialisering. Lunds universitet har sitt innovationskontor, LU Innovation, här. Här finns också LU Holding, som investerar i nya bolag med grund i forskningsresultat från Lunds universitet. Innovation Skåne stödjer verksamheter inom Region Skåne och driver också externa tillväxtprojekt samt ger stöd åt entreprenörer och nya bolag med affärsrådgivning.

Connect, Almi Invest, Clean Tech Scandinavia eller Smile Incubator kan hjälpa nystartade bolag att komma igång. Smile Incubator är en företagsinkubator som bistår nystartade bolag inom livsvetenskaperna. Inkubatorn drivs av Medicon Village, Lunds universitet, Lunds kommun och Region Skåne. Företag ansöker och kan sedan få hjälp med affärsutveckling, inklusive immaterialrätt och marknadsföring, under en två- till fyraårsperiod. Inkubatorn kan också hjälpa till att hitta investerare.


 

Text: Johan Wennerberg, forskningschef på Red Glead Discovery, ett av företagen på Medicon Village, och medlem av Kemisamfundets kemihistoriska nämnd.

Artikeln kommer från Kemisk Tidskrift nr 3 2021. Kemisk Tidskrift skickas ut till medlemmar i Svenska Kemisamfundet. Kemisk Tidskrift – Svenska Kemisamfundet

Läs mer om medlemskapet här: Medlemskap – Svenska Kemisamfundet