skip to Main Content

200 PFAS-ämnen förbjuds – ”Vi vill stänga dörren till dessa ämnen”

I början av augusti fastställde EU beslutet om att förbjuda användningen av 200 PFAS-ämnen från och med februari 2023. Beslutet kommer efter ett förslag som lämnades in av svenska Kemikalieinspektionen och den tyska miljömyndigheten UBA i slutet av år 2017.

PFAS (poly- och perfluorerade alkylsubstanser) är en grupp kemikalier som används i allt från elektronik till brandskum. De är svårnedbrytbara och lagras därmed i naturen. I Sverige har de bland annat hittats i dricksvatten och vattentäkter. PFAS har påvisats i naturen, i människor och i djur och exponering för en del av ämnena har bland annat kopplats till en ökad risk för cancer och till fertilitetsproblem.

De PFAS-ämnen som Kemikalieinspektionen och UBA valde att fokusera på den här gången är särskilt problematiska, berättar Jenny Ivarsson, strategisk rådgivare och projektledare på Kemikalieinspektionen.

– Vi hittade sex ämnen som var mycket persistenta, bioackumulerande och/eller toxiska och valde att föreslå ett förbud mot dem.

De ämnen som omfattas är perfluornonansyra (PFNA), perfluordekansyra (PFDA), perfluorundekansyra (PFUnDA), perfluordodekansyra (PFDoDA), perfluoretridekansyra (PFTrDA) och perfluortetradekansyra (PFTeDA) samt ämnen som bryts ned till dem.

Jenny Ivarsson berättar att vissa av de 200 ämnena bland annat används för impregnering av textiler för fett- och vattenavvisning, men att det inte förekommer en särskilt stor användning av dem idag.

– Den stora betydelsen med det här förbudet är att vi vill stänga dörren till dessa ämnen med extremt dåliga egenskaper i miljön.

Målsättningen är dock att bli av med betydligt fler PFAS-ämnen än 200 och i juli lämnande Kemikalieinspektionen tillsammans med myndigheter från Tyskland, Nederländerna, Danmark och Norge in en avsiktsförklaring till EU:s kemikaliemyndighet Echa om att förbjuda användningen av alla PFAS-ämnen som inte är nödvändiga för samhället.

– Vi går väldigt brett och målet är att även stoppa den framtida användningen av PFAS. När det gäller undantag så kan det till exempel röra sig om användningsområden i skyddsutrustning där det i dagsläget inte finns några andra alternativ.

Om det nya förbudet går igenom så väntas det träda i kraft år 2025.

Kemikalieinspektionens arbete för att begränsa PFAS är en del av regeringsuppdraget Giftfritt från början.