skip to Main Content

Anna Sundström Award – Interview with Tianqi Liu

Tianqi Liu (right) together with his professor Licheng Sun (left). Photo: private

As has been previously announced the Anna Sundström Award 2022 was awarded to Tianqi Liu from the Department of Organic Chemistry at the Royal Institute of Technology, KTH. He received the award for his PhD thesis Outer Coordination Spheres Engineering of Ru-based Molecular Water Oxidation Catalysts.

– I am truly honored and thrilled to receive such a prestigious prize from the Swedish Chemical Society, says Tianqi Liu.

Can you describe your research? 

– Our research focuses on molecular catalysts for the water oxidation reaction, which is a crucial step in the production of green hydrogen. One of the advantages of molecular catalysts is their well-defined structure, making them highly suitable for the study of catalytic mechanisms. Molecular catalysts are also the only model in which intermediates at each step can be potentially isolated and characterized at a molecular level.

What is your background and how did you choose to go into this line of research? 

– I completed both my undergraduate and master’s degrees in China. Although the research topics differed at each stage, they were both centered around constructing new coordination systems based on the interaction between metals and organic ligands. I have a keen interest in molecular catalytic systems. Therefore, upon completing my master’s degree, I attempted to apply for relevant doctoral programs in this field.

What are your hopes for your research in the future? 

– I hope to continue my research in electrocatalysis for small molecule activation in the future, whether in the industrial or academic sector. However, I lean towards academia because I thoroughly enjoy exploring “weird” ideas within the freedom of an academic work environment. Specifically, I aim to construct chemically controlled catalytic sites based on molecular catalytic systems. This would be utilized to address challenges in industrial applications, such as identifying active sites and reaction mechanisms in multisite catalytic systems.

Would you recommend others to study chemistry?

– Chemistry is a vast discipline that covers a wide range of areas. From a practical standpoint, the development of various new energy technologies requires a significant pool of talent in the field of chemistry. If you have an interest in experimental sciences, chemistry is indeed an excellent choice.

Tianqi Liu received the award and held a presentation about his research at the event Metals in Society: From Mine to Reuse on October 25.

The Anna Sundström Award is handed out every year by the Division of Inorganic Chemistry at the Swedish Chemical Society (Svenska Kemisamfundet), in memory of Anna Sundström (1785-1871), who is often referred to as Sweden’s first female chemist. The award goes to the most outstanding doctoral thesis of the year, which, in an inspiring way, demonstrates the central role that inorganic chemistry plays in science and society.

 


 

INTERVJU PÅ SVENSKA

 

Som tidigare har meddelats är Tianqi Liu från Avdelningen för Organisk kemi vid Kungliga Tekniska högskolan, KTH, mottagare av Anna Sundström Award 2022. Han tilldelades priset för sin doktorsavhandling Outer Coordination Spheres Engineering of Ru-based Molecular Water Oxidation Catalysts.

– Jag är verkligen hedrad och glad över att få ett så prestigefyllt pris från Svenska Kemisamfundet, säger Tianqi Liu.

Kan du beskriva din forskning?

– Vår forskning fokuserar på molekylära katalysatorer för vattenoxideringsreaktionen, vilket är ett avgörande steg i produktionen av grön vätgas. En av fördelarna med molekylära katalysatorer är deras väldefinierade struktur, vilket gör dem mycket lämpliga för studier av katalytiska mekanismer. Molekylära katalysatorer är också det enda modellsystemet där intermediärer vid varje steg potentiellt kan isoleras och karakteriseras på molekylär nivå.

Vad är din bakgrund och hur valde du den här inriktningen för din forskning?

– Jag studerade till både min kandidat- och masterexamen i Kina. Även om forskningsområdena skilde sig åt låg fokus båda gånger på att konstruera nya koordinationssystem baserade på interaktionen mellan metaller och organiska ligander. Jag har ett starkt intresse för molekylära katalytiska system. Därför försökte jag ansöka om relevanta doktorandprogram inom detta område efter avslutad masterexamen.

Vilka förhoppningar har du för din forskning framtiden?

– Jag hoppas fortsätta min forskning inom elektrokatalys för aktivering av småmolekyler, antingen inom industrin eller akademin. Jag lutar dock åt akademin eftersom jag verkligen uppskattar att utforska “udda” idéer inom ramen för akademisk frihet. Konkret strävar jag efter att konstruera kemiskt styrda katalytiska sajter baserade på molekylära katalytiska system. Detta skulle användas för att möta utmaningar inom industriella tillämpningar, som att identifiera aktiva sajter och reaktionsmekanismer i multisite-katalytiska system.

Skulle du rekommendera andra att studera kemi?

– Kemi är ett omfattande fält som omfattar många olika områden. Ur ett praktiskt perspektiv kräver utvecklingen av olika nya energiteknologier en betydande talangpool inom kemiområdet. Om du är intresserad av experimentell vetenskap är kemi verkligen ett utmärkt val.

Tianqi Liu tog emot priset och höll en presentation om sin forskning vid mötet Metals in Society: From Mine to Reuse den 25 oktober.

Till minne av Sveriges första kvinnliga kemist Anna Sundström (1785-1871) delar Sektionen för Oorganisk kemi ut Anna Sundström Award till den under året mest framstående doktorsavhandlingen som på ett inspirerande sätt visar på den centrala rollen som oorganisk kemi har inom vetenskap och samhälle.

Läs mer om Anna Sundström, som arbetade för Jacob Berzelius, i denna artikel från Berzelius-Sällskapet.