skip to Main Content

Antibiotika ökar risken för cancer i tjocktarmen

Bild: Gerd Altmann, Pixabay

I en ny studie visar forskare från Umeå universitet att antibiotikaanvändning ökar risken för uppkomst av cancer i den högra delen av tjocktarmen inom de närmaste fem till tio åren.

Studien är en registerstudie. Den omfattar 40 000 personer med kolorektalcancer – alltså cancer i tjocktarmen eller ändtarmen – från det svenska kolorektalcancerregistret under åren 2005 – 2016. De har jämförts med en kontrollgrupp om 200 000 matchande cancerfria individer i totalbefolkningen.

Resultaten visade att de som använt antibiotika i drygt sex månader fick en 17 procents ökad risk att utveckla cancer i tjocktarmens högra del. Det är dit maten kommer först, när den passerat tunntarmen. Det fanns däremot ingen koppling till ökad risk för cancer i tjocktarmens vänstra del. Detta gällde för både män och kvinnor.

När det gällde risk för cancer i ändtarmen fanns det däremot en skillnad mellan könen. Hos männen syntes ingen förhöjd risk efter sex månader med antibiotika medan kvinnorna hade en något minskad förekomst av cancer.

Studien bekräftar i stort resultaten från en tidigare något mindre brittisk studie.

– Resultaten understryker att det finns flera skäl att vara restriktiv med antibiotika. Antibiotikabehandling är i många fall nödvändig och räddar liv, men vid mindre allvarliga åkommor som kan förväntas läka ut ändå bör man vara försiktig. Framförallt för att förhindra att bakterier utvecklar resistens men också, som denna studie visar, för att antibiotika kan öka risken för framtida tjocktarmscancer, säger Sophia Harlid, cancerforskare vid Umeå universitet, i ett pressmeddelande.

Den förhöjda risken för tjocktarmscancer kunde ses fem till tio år efter antibiotikaanvändningen. Ju mer antibiotika man använt desto högre är risken, men även enstaka kurer gav en mindre, statistiskt säkerställd, riskökning.

Teorin är att den ökade risken beror på att antibiotikan påverkar floran av bakterier i tarmen på ett negativt sätt. För att utesluta andra orsaker följde forskarna dessutom upp personer som tagit ett bakteriedödande läkemedel mot urinvägsinfektioner som inte är antibiotika och som inte påverkar tarmfloran. Studien visade ingen koppling mellan detta läkemedel och en ökad risk för cancer i tjocktarmen. Det tyder på att det är just effekterna på tarmfloran som gör att antibiotikaanvändningen ökar risken för tjocktarmscancer.

I studien ligger fokus på antibiotika som intas oralt men även om antibiotika som tas intravenöst kan påverka tarmfloran. Forskarna menar dock att man inte behöver vara orolig för tjocktarmscancer bara för att man behandlats med antibiotika.

– Det finns absolut ingen anledning till oro bara för att man har ätit antibiotika. Riskökningen är måttlig och den absoluta risken för individen påverkas ganska lite. Sverige är även på väg att införa allmän screening för kolorektalcancer. Precis som vid andra screeningprogram är det viktigt att delta så att eventuell cancer kan upptäckas tidigt eller till och med förebyggas eftersom även förstadier ibland kan tas bort, säger Sophia Harlid.

Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Journal of the National Cancer Institute. Läs mer: Antibiotics Use and Subsequent Risk of Colorectal Cancer: A Swedish Nationwide Population-Based Study | JNCI: Journal of the National Cancer Institute | Oxford Academic (oup.com)