skip to Main Content

Inom en femårsperiod kommer UKÄ att utvärdera forskarutbildningarna i kemi. Det är då viktigt att kunna säkerställa att de i högskoleförfattningen uppställda målen för doktorsexamen har uppnåtts. Här spelar de individuella studieplanerna för doktoranderna en viktig roll. Ett aktivt deltagande i Oorgandagarna kan vara ett delmoment för att uppnå två av lärandemålen i HF 2006:1053.

De mål det gäller är:

Kunskap och förståelse

För doktorsexamen ska doktoranden

  • visa brett kunnande inom och en systematisk förståelse av forskningsområdet (ex. oorganisk kemi) samt djup och aktuell specialistkunskap inom en avgränsad del av forskningsområdet, och
  • visa förtrogenhet med vetenskaplig metodik i allmänhet och med det specifika forskningsområdets metoder i synnerhet.

Färdighet och förmåga

  • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt med auktoritet presentera och diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med vetenskapssamhället och samhället i övrigt,

Att aktivt delta genom muntlig eller poster presentation på Oorgandagarna, genom att gå på föreläsningar, prata med deltagare/föreläsare och leverantörer och därefter skriva en reserapport om trender och tendenser inom oorganisk kemi kan ses som delar i måluppfyllelsen för ”Kunskap och förståelse” och ”Färdighet och förmåga”