skip to Main Content

Årsmöte i Sektionen för ytkemi och materialkemi

DAG: Onsdagen den 23/10 kl 16:50
PLATS: Niagara, Hörsal C, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

Årsmötesförhandlingar
1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
2. Val av justeringsperson att jämte ordförande justera protokollet
3. Mötets behöriga utlysande
4. Styrelsens berättelse med resultat- och balansräkningar
5. Revisionsberättelse
6. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen samt fastställande av balansräkningen
7. Val av styrelseledamöter

Valnämnden föreslår till ledamöter i sektionsstyrelsen för en period om två år:
Karin Schillén, Lunds universitet, omval
Anna Martinelli, Chalmers tekniska högskola, omval
Håkan Edlund, Mittuniversitetet, omval

Valnämnden föreslår att Mark Rutland, Kungliga tekniska högskolan, väljs till sektionens
ordförande och att Marité Cardenas, Malmö universitet, väljs till sektionens vice ordförande,
båda för ett år.
8. Sektionsavgift 2020
(nuvarande 0 kr)
9. Val av revisor
10. Val av valberedning
11. Teckningsrätter postgiro och bank
Förslag: Agneta Sjögren och Sektionens ordförande var för sig upp till 100.000 kr.
För belopp över 100.000 kr tecknas firman av Agneta Sjögren och ordföranden i förening.
12. Val av representant till Kemisamfundets fullmäktige
13. Information från styrelsen
14. Övriga frågor
15. Mötets avslutning