skip to Main Content

Årsmöte i SFBBM

 

Tid: 23/10 kl 16-17
Plats: Kemisamfundet, Wallingatan 24 3 tr, Stockholm
Stadgar

Agenda 

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av mötessekreterare
 4. Val av justeringsperson
 5. Godkännande av dagordning
 6. Årsmötets behöriga utlysande
 7. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
 8. Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
 9. Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse
 10. Motioner och styrelseförslag
 11. Val av föreningsordförande
 12. Val av ledamöter
 13. Val av valberedning
 14. Val av revisor
 15. Övriga frågor
  – SWEPROT 2020
 16. Mötets avslutande