skip to Main Content

Biogas kan bidra till minusutsläpp

Biogas bildas när organiskt avfall, som exempelvis gödsel, rötas. Foto: iStock

Rise undersöker om koldioxid som avskiljs vid rötning kan fångas in.

För att Sverige ska nå målet att vara koldioxidneutralt till år 2045 måste en del av den koldioxid som släpps ut också fångas in. Kommer koldioxiden från ett biologiskt substrat, som exempelvis växter eller avloppsslam, anses infångningen dessutom bidra till så kallade negativa utsläpp, eftersom växter binder in kol.

Här kommer biogas in i bilden. Den bildas när ett biologiskt substrat rötas. Biogasen är en blandning av koldioxid och metan. När den sedan uppgraderas för att bli fordonsgas – metan – avskiljs koldioxiden och släpps ut. Den skulle dock i stället kunna fångas in, renas, torkas, förvätskas och därefter lagras.

Johan Andersson, som är projektledare vid forskningsinstitutet Rise, kallar den koldioxid som bildas vid biogasanläggningar för en lågt hängande frukt.

På sikt kan negativa utsläpp förhoppningsvis ingå i EU:s utsläppsrättshandel.

– Avskiljningstekniken finns redan och vi behöver bara koppla på rening och förvätskning för att fånga in den. Andra möjliga källor som massabruk och kraftvärmeverk har strömmar som är mer utspädda med annan gas, och behöver dessutom först bygga till avskiljning, säger han.

Han leder nu ett projekt där man undersöker möjligheterna att samla in och rena koldioxid från biogasanläggningar.

– Vi ska ge förslag på teknik som ska fungera på befintliga anläggningar, genom att man bygger på med tilläggsmoduler för att samla in och förvätska koldioxid. Nya anläggningar kan man förstås anpassa från början. Inget av de resultat vi fått fram så här långt talar emot vår grundhypotes att vi kan förädla koldioxid till rätt kvalitet och rimlig kostnad, säger Johan Andersson.

Vilken påbyggnad som krävs beror på hur biogasen uppgraderas. I dag är vattenskrubber vanligast. Då löses koldioxiden i vatten som leds bort. Andra metoderna är aminskrubber, som binder in koldioxiden kemiskt, membran samt trycksvängningsadsorption (PSA) som bygger på en adsorbent som binder in koldioxid till sin yta.

För biogasproducenterna skulle infångningen kunna innebära en affärsmöjlighet.

– Marknaden finns inte i dag, men är på gång. På sikt kan negativa utsläpp förhoppningsvis ingå i EU:s utsläppsrättshandel, säger Johan Andersson.

822 000 kronor. Den summan ger Industriklivet, administrerat av Energimyndigheten, till projektet.
Text: Siv Engelmark
Den här texten finns publicerad i Kemisk Tidskrift nummer 1 2021. Läs mer om medlemstidningen Kemisk Tidskrift och titta närmare på tidigare nummer här: Kemisk Tidskrift – Svenska Kemisamfundet