skip to Main Content

Forskningsbarometern: Svensk kemisk forskning citeras mindre

För femte gången ger Vetenskapsrådet ut Forskningsbarometern, som utkommer vartannat år. I den lyfts svensk forskning inom kemi fram som svagare än inom fält som exempelvis samhällsvetenskap och humaniora.

Bland annat nämns det att Sveriges citeringsgenomslag mellan åren 2019-2021har ökat mest inom humaniora och biologi, och minskat mest inom kemi, materialvetenskap och ingenjörsvetenskap.

Läs mer och ladda ned rapporten här: Forskningsbarometern 2023 – Vetenskapsrådet (vr.se)