skip to Main Content

Hon lär granar självförsvar

I sin avhandling från Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, visar Yayuan Chen att metyljasmonat kan användas för att trigga barrträdsplantors eget försvar mot snytbaggar.

Snytbaggar är skadedjur vars angrepp i värsta fall kan döda en växt. Svenska skogar består till största delen av gran och tall och snytbaggen anses vara det största hotet mot planterad barrträdsföryngring.

Växter har dock ett inbyggt försvar som aktiveras om de får signaler om ett angrepp. Bland annat kan de förebygga, stoppa eller minska skador vid angrepp från växtätare. De kan även motstå och återhämta sig från skador.

Metyljasmonat (MeJA) är ett signalhormon som vanligen ansamlas i skadade växter och studier har visat att MeJA-lösning kan användas för att aktivera växtens inducerade försvar.

I sin avhandling visar Yayuan Chen att MeJA kan aktivera försvaret hos barrträdsplantor och att denna effekt kan hålla i sig i drygt ett år efter behandling. Nackdelen med MeJa är att behandlade plantor blir sämre på att läka skador, men enligt ett pressmeddelande tror hon inte att det kommer att ha någon praktisk betydelse, eftersom behandlingen är tänkt att äga rum innan plantorna planteras i fält där de kan utsättas för snytbaggar.

Yayuan Chen spikar sin avhandling.
Foto: Anna Lundmark

– Jag visar att MeJA-behandling av plantor före vinterförvaringen, några månader före planteringen, är väl så skyddande som plantor som behandlades veckorna före planteringen följande år, säger Yayuan Chen i pressmeddelandet. Ur praktisk synvinkel är detta resultat bra då det kan förenkla hanteringen av plantor.

Att skada plantorna mekaniskt gav också upphov ett aktiverat försvar men effekten var mindre än efter en behandling med MeJa.

Behandling med MeJa kan vara ett viktigt verktyg i försvaret mot snytbaggar, särskilt när efterfrågan på hållbara träprodukter och utfasning av bekämpningsmedel ökar.

Växter har också – förutom inducerad resistens – även en ständigt närvarande resistens. I sin avhandling visar Yayuan Chen resistensen hos plantor från olika familjer i det svenska förädlingsprogrammet för gran.

– Det fanns skillnader mellan familjer när det gäller plantornas motståndskraft mot snytbaggar men dessa egenskaper hade låg ärftlighet. Det är därför inte så troligt att kommande generationer av dessa familjer ärver motståndskraften. Det gör det svårt att använda inom förädlingen, säger Yayuan Chen.

Resultaten visade dessutom att sticklingar är mer motståndskraftiga mot snytbaggeangrepp än fröplantor från samma familj.

– Jag har tittat på flera aspekter av växtförsvar men det krävs fler studier om vi ska fullt ut förstå de bakomliggande mekanismerna av vissa resultat och samspelet mellan ”inducerade” plantor, växtätare och miljöfaktorer, säger Yayuan Chen.

Avhandlingen kan hittas här: Exploiting plant defenses to protect conifer seedlings against pine weevils