skip to Main Content

KALLELSE Årsmöte i Analytiska sektionen den 4/5 kl 12:00

Tid: Tisdagen den 4/5 kl 12:00

Årsmötesförhandlingar

Mötets öppnande och dess behöriga utlysande

 1. Val av ordförande, sekreterare och justeringsperson
 2. Styrelsens berättelse med balans- och resultaträkningar
 3. Revisionsberättelsen
 4. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen samt fastställande
  av balansräkningen för 2020
 5. Val av styrelseledamöter, 2 år (2021-2023)
  Tautgirdas Ruzgas, Malmö universitet (nyval)
  Åsa Emmer, KTH (omval)
  Lo Gorton, Lunds universitet (omval)
  Charlotta Turner, Lunds universitet (omval)Valda tom 2022
  Jonas Bergquist, UU (ordf)
  Ingrid Ericson Jogesten Oru
  Andrew Ewing, GU
  Jerker Fick, UmU
  Anne Farbrot, Sahlgrenska Akademin
  Mikael Hedeland, UU
  Anneli Kruve, SU
 6. Information om Analytiska sektionens verksamhet
 7. Avgift för verksamhetsåret 2022
  Nuvarande: 0 kr enl rekommendation från Kemisamfundets styrelse
 8. Val av revisor
  Gunnar C Hansson (omval)
 9. Val av valnämnd
  Erik Pettersson Thyboll (omval)
  Douglas Westerlund (omval)
 10. Val av representant och suppleant till Kemistsamfundets
  fullmäktige
 11. Teckningsrätt för bank
  Förslag: Ordf och Agneta Sjögren, var för sig
 12. Övriga frågor

Välkomna!