skip to Main Content

Kallelse Årsmöte i Sektionen för Oorganisk kemi 19/11

Dag: Torsdagen den 19 november
Tid: kl 11:30
Anmälan
Handlingar

Agenda

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
 3. Val av justeringsperson att jämte ordföranden justera protokollet
 4. Mötets behöriga utlysande
 5. Styrelsens berättelse med balans- och resultaträkningar
 6. Revisionsberättelsen
 7. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen samt fastställande av balansräkningen för 2020
 8. Val av styrelseledamöter (2020-2022)
  Ordförande:
  Henrik Pedersen, omval, Linköpings universitet (t.o.m. 2021)
  (väljs på 1 år enl stadgarna)
  Ledamöter:
  Zareen Abbas, omval,  Göteborgs universitet (t.o.m. 2022)
  Magnus Palmlöf, omval, Chalmers (t.o.m. 2022)
  Gulaim Seisenbaeva, omval,  Sveriges Lantbruksuniversitet (t.o.m. 2022)
  Suppleant:
  Yariv Cohen, Easy Mining AB (t.o.m. 2022)
 9. Sektionsavgift 2021
  Nuvarande 0 kr
 10. Val av förtroendevald revisor
  Reine Wallenberg, LU
 11. Val av valberedning
  Jean-Francois Boily, UmU
  Vadim Kessler, UU (sammank)
  Gunnar Svensson, SU
 12. Teckningsrätt för bank
 13. Information från styrelsen
 14. Övriga frågor
 15. Mötets avslutande