skip to Main Content

Kallelse Årsmöte i Sektionen för Oorganisk kemi 27/10

Dag: Onsdagen den 27 oktober
Tid: kl 12:10

Handlingar

Agenda

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
 3. Val av justeringsperson att jämte ordföranden justera protokollet
 4. Mötets behöriga utlysande
 5. Styrelsens berättelse med balans- och resultaträkningar
 6. Revisionsberättelsen
 7. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen samt fastställande av balansräkningen för 2020
 8. Val av styrelseledamöter, 2 år (tom 2023)
  Peter Broqvist, UU (omval)
  André Ohlin, UmU (omval)
  Mats Johnsson , SU (nyval)
  Suppleant:
  Kimberly Dick Thelander, LU (nyval)

  Val av ordf 1 år
  Henrik Pedersen, LiU (omval)

 9. Sektionsavgift 2022
  Nuvarande 0 kr
 10. Val av förtroendevald revisor
 11. Val av valberedning
 12. Teckningsrätt för bank
 13. Information från styrelsen
 14. Övriga frågor
 15. Mötets avslutande