skip to Main Content

KALLELSE Årsmöte i Sektionen för organisk kemi den 2/10

Dag: Fredagen 2 oktober
Tid: kl 13:00
Link: https://us02web.zoom.us/j/87638304859?pwd=SDBEajNjbUc2L2NHYmM3WE15aDJNUT09
Meeting ID: 876 3830 4859
Passcode: 033428

Årsmötet inleds med presentationen:
Vem var Ludwig Ramberg, Anders Lennartson, Göteborgs universitet
Föredraget knyter an till Sektionens nyinstiftade avhandlingspris till Ludwig Rambergs minne.

Årsmötesförhandlingar

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
3. Val av justeringsperson att jämte ordförande justeraprotokollet
4. Mötets behöriga utlysande
5. Styrelsens berättelse med resultat-och balansräkningar
Bokslut 2019
6. Revisionsberättelse
7. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen samt fastställande av balansräkningen
8. Val av styrelseledamöter
Ordförande:
Louise Tottie Valea (t.o.m. 2022), omval

Vice ordförande:
Johan Wennerberg Red Glead (t.o.m. 2022), omval

Skattmästare:
Luke Odell Uppsala universitet  (t.o.m. 2022), nyval

Ledamöter:

Christine Dyrager, Uppsala universitet (t.o.m. 2021)
Magnus Johansson AstraZeneca  (t.o.m. 2022), omval
Belén Martín-Matute Stockholms universitet (t.o.m. 2021)
Peter Nilsson Linköpings universitet  (t.o.m. 2022), nyval
Carl Johan Wallentin Göteborgs universitet  (t.o.m. 2021)

Suppleanter:
Peter Dinér KTH (t.o.m.2021)
Ulrika Westerlind Umeå universitet (t.o.m. 2022), nyval

9. Sektionsavgift
Nuvarande: 0 kr och from 2019 är rekommendationen 0 kr.
10. Val av valberedning
Fredrik Almqvist Umeå universitet (sammankallande)  (t.o.m. 2021)
Anja Sandström Uppsala universitet  (t.o.m. 2021)
Berit Olofsson Stockholms universitet (t.o.m. 2022), nyval
11. Val av revisor
Ola Wendt Lunds universitet  (t.o.m. 2021), omval
12. Teckningsrätt för bank
Förslag: Ordf och Agneta Sjögren, var för sig
13. Information från styrelsen
14. Övriga frågor
15. Mötets avslutning