skip to Main Content

Kallelse Årsmöte i SKR, 22 maj, kl. 17:00

Kallelse till SKR:s årsmöte den 22 maj

Medlemmar i SKR (Sektionen för kemiteknik, Kemisamfundet) kallas till digitalt årsmöte.

Tid: 22 maj 2024, kl. 17:00

Länk till mötet:
https://lu-se.zoom.us
Meeting ID: 651 2177 4500
Passcode: 310 896

Dagordning:
§0, Mötets öppnande
§1, Val av ordförande för mötet.
§2, Fråga om mötets stadgeenliga utlysning.
§3, Val av två medlemmar att jämte ordföranden justera mötets protokoll.
§4, Styrelsens årsberättelse.
§5, Revisorernas berättelse.
§6, Fastställande av föreningens bokslut.
§7, Fråga om ansvarsfrihet åt styrelsen.
§8, Val av ordförande i föreningen för tiden till och med nästa årsmöte.
§9, Val av vice ordförande för samma tid.
§10, Val av övriga styrelseledamöter för samma tid.
§11, Val av revisorer och revisorssuppleanter.
§12, Val av ordförande och ledamöter i prövningsnämnd för tiden t.o.m. nästa årsmöte.
§13, Val av ledamöter i valnämnd.
§14, Bestämmande årsavgiftens storlek för det kommande kalenderåret.
§15, Fastställande av arbetsordning.
§16, Övriga ärenden.
§17, Mötets avslutande

Välkomna!
Malmö den 31 mars
Michaël Grimsberg
Ordförande