skip to Main Content

Kallelse Årsmöte i SKR, 23 maj, kl. 18:00

Tid: Tisdagen den 23 maj 2023 kl. 18:00

Plats: Institutionen för kemiteknik, Lunds universitet eller via zoom, se länk.

Meeting ID: 641 5585 3461
Password: 891315

Dagordning för SKR:s årsmöte 23 maj 2023 kl. 18.00 på Institutionen för kemiteknik, Lunds universitet

§0, Mötets öppnande
§1, Val av ordförande för mötet.
§2, Fråga om mötets stadgeenliga utlysning.
§3, Val av två medlemmar att jämte ordföranden justera mötets protokoll.
§4, Styrelsens årsberättelse.
§5, Fastställande av föreningens bokslut med balansräkning för SKR och Gösta Lindners fond och resultatrapport.
§6, Revisorernas berättelse.
§7, Fråga om ansvarsfrihet åt styrelsen.
§8, Val av ordförande i föreningen för tiden till och med nästa årsmöte.
Förslag: Michaël Grimsberg
§9, Val av vice ordförande för samma tid.
Förslag: Oleg Pajalic
§10, Val av övriga styrelseledamöter för samma tid.
Förslag: Josefine Enman, Mohammad Taherzade, Ola Wallberg
§11, Val av revisorer och revisorssuppleanter.
Förslag: Gunnar Lidén
§12, Val av ordförande och ledamöter i prövningsnämnd för tiden t.o.m. nästa årsmöte.
Förslag: Inrättas inte
§13, Val av ledamöter i valnämnd.
Förslag: Styrelsen utgör valnämnd
§14, Bestämmande årsavgiftens storlek för det kommande kalenderåret.
Förslag: Ingen avgift
§15, Fastställande av arbetsordning.
§16, Övriga ärenden.
§17, Mötets avslutande.

Välkomna!

Michaël Grimsberg