skip to Main Content

Kallelse Årsmöte i Sektionen för yt- och materialkemi

Årsmöte

DAG: Torsdagen den 4/10 kl 13:30
PLATS: Virtual room: https://vconf.kth.se then type KTH-SMC, pin: 1943
(OBS! Du måste har laddat ner Google Chrome)

Årsmötesförhandlingar

 1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
 2. Val av justeringsperson att jämte ordförande justera protokollet
 3. Mötets behöriga utlysande
 4. Styrelsens berättelse med resultat- och balansräkningar
 5. Revisionsberättelse
 6. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen samt fastställande av balansräkningen
 7. Val av styrelseledamöter
  Valnämnden föreslår till ledamöter i sektionsstyrelsen för en period om två år:
  Thomas Ederth, Linköpings universitet, omval
  Marité Cardenas, Malmö universitet, omval
  Mark Rutland, Kungliga tekniska högskolan, omval
  Peter Westbye, Akzo Nobel, omvalKarin Persson har meddelat att hon önskar utgå ur sektionsstyrelsen.
  Valnämnden föreslår till ledamot i sektionsstyrelsen för en period om ett år:
  Anna Martinelli, Chalmers tekniska högskola, nyval
 8. Sektionsavgift 2019
  (nuvarande 0 kr)
 9. Val av revisor
 10. Val av valberedning
 11. Teckningsrätter postgiro och bank
  Förslag: Agneta Sjögren och Sektionens ordförande var för sig upp till 100.000 kr. För belopp över 100.000 kr tecknas firman av Agneta Sjögren och ordföranden i förening
 12. Val av representant till Kemistsamfundets fullmäktige
 13. Information från styrelsen
 14. Övriga frågor
 15. Mötets avslutning