skip to Main Content

Kallelse Årsmöte i SMSS, 12/3 kl 16:00

Plats: Beijersalen, Lilla Frescativägen 4A, Stockholm

AGENDA

 1. Val av ordförande, sekreterare och justeringsman
 2. Styrelsens berättelse med balans- och resultaträkning
 3. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen samt fastställande av balansräkningen
 4. Val av styrelseledamöter (1 år)
 5. Information om SMSS verksamhet
 6. Avgift för verksamhetsåret 2020
  Nuvarande: 0kr
 7. Val av representant och suppleant till Kemistsamfundets fullmäktige
 8. Teckningsrätter för bankkonto
 9. Val av Valnämnd
 10. Val av revisor
 11. Övriga frågor