skip to Main Content

Kallelse Årsmöte Sektionen för miljökemi, 27/3 kl. 15:45

Plats: Loftet, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Uppsala

AGENDA

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
 3. Val av justeringsperson att jämte ordföranden justera protokollet
 4. Mötets behöriga utlysande
 5. Styrelsens berättelser med resultat- och balansräkningar
 6. Revisionsberättelsen
 7. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen samt fastställande av balansräkningarna
 8. Val av styrelseledamöter
 9. Sektionsavgift
  Nuvarande 0 kr
 10. Val av valberedning
 11. Val av revisor
 12. Teckningsrätter för bank
 13. Information från styrelsen
 14. Övriga frågor
 15. Mötets avslutning