skip to Main Content

Kallelse Årsmöte, Sektionen för organisk kemi

Tid: Måndagen den 3/4 kl 09:30

Plats: G-salen, Stockholms universitet
Förhandlingar (pdf)

Årsmötesförhandlingar
1.    Mötets öppnande
2.    Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
3.    Val av justeringsperson att jämte ordförande justera protokollet
4.    Mötets behöriga utlysande
5.    Styrelsens berättelse med resultat- och balansräkningar
6.    Revisionsberättelse
7.    Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen samt fastställande av balansräkningen
8.    Val av styrelseledamöter (2 år)
Förslag:
Ordf Ola Wendt, LU (omval)
Ledamöter; Johan Franzén, KTH, Adolf Gogoll, UU; Ulf Nilsson, LU, Berit O, SU
Suppleant: Peter Nilsson, LiU
9.    Sektionsavgift (nuvarande 50 kr)
10.   Val av Valberedning (1 år)
Fredrik Almqvist (nyval), Anja Sandström (omval) och Kenneth Wärnmark (sammank, omval)
11.    Val av revisor (1 år)
Förslag: Ulrich Häusserman (omval)
12.   Teckningsrätt för bank
Förslag: Ordf och Agneta Sjögren, var för sig
13.   Information från styrelsen
14.   Övriga frågor
15.   Mötets avslutning

VÄLKOMNA
Styrelsen