skip to Main Content

Kallelse Årsmöte i Sektionen för Yt- och materialkemi 21/10 kl 16:50

I samband med Annual Surface and Materials Chemistry Symposium, den 21-22 oktober, håller Sektionen sitt årsmöte den 21 oktober kl 16:50.

Handlingar:

Årsmötesförhandlingar
1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
2. Val av justeringsperson att jämte ordförande justera protokollet
3. Mötets behöriga utlysande
4. Styrelsens berättelse med resultat- och balansräkningar
5. Revisionsberättelse
6. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen samt fastställande av balansräkningen
7. Val av styrelseledamöter (2020-2022)
Valberedningen föreslår till ledamöter i sektionsstyrelsen för en period om två år:
Thomas Ederth, Linköpings universitet, omval
Marité Cardenas, Malmö universitet, omval
Mark Rutland, Kungliga tekniska högskolan, omval
Leif Karlson, Nouryon, nyval
8. Sektionsavgift 2021
(nuvarande 0 kr)
9. Val av revisor
10. Val av valberedning
11. Teckningsrätter bank
Förslag: Agneta Sjögren och Sektionens ordförande var för sig upp till 100.000 kr.
För belopp över 100.000 kr tecknas firman av Agneta Sjögren och ordföranden i förening.
12. Val av representant till Kemisamfundets fullmäktige
13. Information från styrelsen
14. Övriga frågor
15. Mötets avslutning