skip to Main Content

Sektionen för organisk kemi kommer framledes att vartannat år dela ut ett pris till den mest framstående doktorsavhandlingen i organisk kemi som lagts fram vid ett svenskt lärosäte. Det är tänkt att priset första gången ska delas ut i samband med det nationella kemimötet i Linköping 2022.

Till formuläret:

Kriterier för att få priset
Fokus kommer främst läggas på doktorandens bidrag till avhandlingen. Särskild vikt kommer att läggas på en välskriven ramberättelse där avhandlingens innehåll sätts i ett bredare perspektiv samt doktorandens förmåga att driva arbetet framåt. Hänsyn kommer att tas till forskningsområdet vid bedömning av antalet publicerade artiklar, eftersom vissa områden kräver mer insatser för att få fram resultat än andra områden. Mindre vikt kommer läggas vid ”impact factor” eftersom doktorander ofta har begränsad möjlighet att välja forskningstema.

Sista dag för att nominera
Sista dag för att nominera är 31 januari det år som priset delas ut. Således är sista dag för att nominera till det pris som ska delas ut 2022 den sista januari 2022.

Vem kan bli nominerad
Personer som skrivit en avhandling med inriktning på organisk kemi vid svenskt lärosäte något av de två år som föregår det år då avhandlingspriset delas ut kan nomineras. Således kan priset för 2022 gå till en person som skrivit en avhandling med inriktning på organisk kemi vid svenskt lärosäte år 2020 eller 2021. Den person som nomineras måste vara medlem i Svenska Kemisamfundet.

Vem får nominera
Personer med sakkunskap inom ämnet organisk kemi får nominera om de inte anses vara jäviga. Det faktum att man varit huvudhandledare, bihandledare eller forskare som deltagit i det forskningsarbete som lett fram till avhandlingen anses inte i sig göra personen i fråga jävig.

Hur gör man för att nominera
Det ska framkomma vem/vilka som nominerar samt en motivering varför man anser att den föreslagna doktorn förtjänar priset. Relationen mellan den/de som nominerar och den nyblivne doktorn ska framkomma så att en bedömning om jäv kan göras. Jäv anses inte föreligga enbart av den anledningen av att de(n) person(er) som nominerar arbetat på samma institution som den nominerade personen. Om de(n) personer som nominerar känner betänkligheter kring jäv ska priskommittén kontaktas för diskussion. För att nominera måste man använda sig av blanketten för detta ändamål som kommer finnas tillgänglig på sektionens hemsida. Den som nominerar får endast nominera en person.

Priskommitté
Sektionens styrelse eller delar därav bildar en kommitté som granskar och bestämmer vem som ska få priset. Sektionen har rätt att ta in extern hjälp för bedömningen. Om ojämnt antal ledamöter deltar i arbetet ska priset gå till den kandidat som får flest röster. Om jämnt antal ledamöter deltar i arbetet ska den person som leder arbetet med avhandlingspriset ha utslagsröst. Kommittén kommer att ge en motivering till varför pristagaren valts ut och denna motivering kommer att tillhandahållas i ett protokoll från kommittén.

Priset
Priset består av ett diplom och ett års gratis medlemskap i Svenska Kemisamfundet. I samband med prisutdelningen förväntas pristagaren ge en presentation av sitt avhandlingsarbete. Pristagaren eller sektionen för organisk kemi ger i samband med prisutdelningen en presentation av Ludwig Ramberg och hans gärning.

Plats och tidpunkt för utdelande av priset
Priset delas ut på nationellt möte, Organikerdagarna eller vid annat tillfälle om sektionens styrelse så bestämmer.

 

Den som vill läsa mer om Ludwig Ramberg uppmanas att läsa Anders Lundgrens biografi som finns hos Riksarkivet: