skip to Main Content

Lysande kemi vinner fototävling

Månadens kemibild maj 2021. Foto: Liam Mistry

(Text in English below)

–  Det var en fantastisk möjlighet att se mitt arbete och min omgivning ur ett annat perspektiv. Så ofta i labbet tänker vi för oss själva, “wow, det där är coolt”, men sällan får vi dela dessa stunder med en så stor publik, säger Liam Mistry om vinsten av bildtävlingen Månadens Kemibild på Instagram.

Liam Mistry jobbar på labbet under sitt doktorsarbete.

Liam Mistry är vinnaren av Instagram-fototävlingen Månadens Kemibild för maj månad. Det vinnande fotot visar eppendorfrör innehållande tiolmodifierade DNA-oligonukleotider behandlade med guldjoner, vilket leder till en intensiv emission under UV-ljus.

Liam Mistry arbetar som postdok vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg, i professor Maria Abrahamssons grupp. Där undersöker han solenergi till solbränslekemi.

– Mitt projekt bygger på fotokatalytisk omvandling av CO2 till mer användbara produkter med synligt ljus. Vi använder ett hybridkatalytiskt system baserat på metaller som är vanliga på jorden, något som ibland kallas ”artificiell fotosyntes”.

I sin forskning studerar Liam användningen av halvledande kolnitridkvantprickar (en sensibiliserande substans) ihop med en molekylär järnkatalysator för att uppnå CO2 till CO-reduktion driven av synligt ljus. Absorptionen av synligt ljus av sensibiliseraren möjliggör ledningsbandmedierad multi-elektronöverföring för fotokatalys.

–  Vi fokuserar på att utveckla nya hybridmaterial som bara innehåller grundämnen som det finns gott om på jorden, som kan minska koldioxidhalten med hjälp av fotokatalytiska processer. De mekanismer som är inblandade som driver dessa kemiska reaktioner framåt ska undersökas.

Liam Mistry kommer ursprungligen från Storbritannien, där han tog sin magisterexamen i kemi från University of Huddersfield. Syntetiskt arbete övervakat av dr Jason Camp under och efter hans masterprojekt ledde till hans första publikation baserad på “Cyrene”, ett grönt alternativt lösningsmedel.

Utbildningen följdes av en doktorsexamen vid Newcastle University, under professor Andrew Houlton, där Liam arbetade med oorganiska/koordinationskemiska aspekter av DNA och DNA-baserade material. Under hans tid där publicerades flera artiklar om de mycket specifika interaktionerna mellan metalljoner (Au + och Ag +) och designer-oligonukleotider för att bygga DNA-baserade nanomaterial (nanokluster, molekylära trådar, med mera).

Bakgrund

Liam flyttade till Sverige för kärleken våren 2020. Han använde den relativa isoleringen under covid-19-pandemin för att slutföra sin doktorsavhandling och disputation. Strax efter det erbjöds han en postdoktjänst vid Chalmers, under handledning av professor Maria Abrahamsson och professor Hanna Härelind vid Institutionen för kemi och kemiteknik.

Om vinsten av fototävlingen på Instagram i maj sa han:

–  Det var en fantastisk möjlighet att se mitt arbete och min omgivning ur ett annat perspektiv. Så ofta i labbet tänker vi för oss själva, “wow, det där är coolt”, men sällan får vi dela dessa stunder med en så stor publik. Jag är väldigt glad över att ha vunnit och tackar arrangörerna.

Varje månad tillkännager Svenska Kemisamfundet Månadens Kemifoto som publiceras på samfundets Instagram-konto @kemisamfundet. Om du har ett bra kemirelaterat foto eller en illustration som du vill delta med i tävlingen, vänligen mejla erika.lindbom@kemisamfundet.se eller publicera det öppet på Instagram med hashtaggen #kemifoto

Det är viktigt att lägga till en beskrivning av vad du kan se på bilden och att det är mycket tydligt vem fotografen är.

 

ENGLISH

Liam Mistry is the winner of the Instagram photo competition Månadens Kemibild in May. The winning photo shows eppendorf tubes containing thiol-modified DNA oligonucleotides treated with gold-ions, which leads to an intense emission under UV-light.

Liam Mistry works as a postdoctoral researcher at Chalmers Technical University in Gothenburg under Professor Maria Abrahamsson, where he investigates solar-energy to solar-fuels chemistry.

– My project is based on the photocatalytic conversion of CO2 into more useful products using visible light. We utilise a hybrid catalytic system based on earth-abundant metals, which is sometimes termed “artificial photosynthesis”.

In his research, Liam studies the use of semiconducting carbon nitride quantum dots (a sensitiser) paired with a molecular iron catalyst to achieve CO2 to CO reduction driven by visible light. Absorption of visible light by the sensitiser allows for conduction band mediated multi-electron transfer for photocatalysis to occur.

– We focus on developing novel hybrid materials containing only abundant earth elements, capable of reducing CO2 using photocatalytic processes. The mechanisms involved which drive these chemical reactions forward are to be investigated.

Background

Liam Mistry originally comes from the UK, where he received his Masters degree in Chemistry from The University of Huddersfield. Synthetic work supervised by Dr Jason Camp during and after his masters project led to his first publication based on “Cyrene”, a green alternative solvent.

This was followed by his PhD at Newcastle University, under professor Andrew Houlton where he worked on inorganic/coordination chemistry aspects of DNA and DNA-based materials. During his time there, several noteworthy articles were published on the highly specific interactions between metal-ions (Au+ and Ag+) and designer oligonucleotides towards the construction of DNA-based nanomaterials (nano clusters, molecular wires, etc).

Liam moved to Sweden for love, in the spring of 2020. He used the relative isolation of the covid pandemic to complete his PhD thesis and defence. Shortly after, he was offered a postdoc position at Chalmers working under Professor Maria Abrahamsson and Professor Hanna Härelind in the division of Chemistry and Chemical Engineering.

About winning the photo competition on Instagram in May, he said:

– It was a fantastic opportunity to view my work and environment from another perspective. So often in the lab we think to ourselves, “wow, that’s cool”, but rarely do we get to share those moments with such a large audience. I’m very happy to have won and thank the organizers.

Every month, the Swedish Chemical Society, announces a chemistry photo of the month, which is published on our Instagram account @kemisamfundet. If you have a good chemistry related photo or illustration that you would like to submit to the competition, please email erika.lindbom@kemisamfundet.se or publish it openly on Instagram with the hashtag #kemifoto

It’s important to add a description of what you can see in the photo, and that it is very clear who the photographer is.