skip to Main Content

Historia

Kemiska Samfundet i Stockholm (senare ändrat till Kemist-Samfundet) bildades den 22 november 1883 och det var ett tjugotal personer som hade samlats till detta viktiga möte. “Kemiska Samfundet har till ändamål att förmedla meningsutbyte i ämnen tillhörande kemien och dess tillämpningar”. Till Samfundets första styrelse valdes dr J O Rosenberg (ordf), A W Cronquist (v ordf), J Landin (sekr), G O Rennerfeldt och T R Robsahm.Soppskal_694x171

Under 1950-talet inleder Svenska Kemistsamfundet en ny epok, fram växer en organisation med större mått och betydelse för landets kemi. Under denna period var Sven Brohult ordförande och han lyckades värva ett stort antal företagsledamöter, genom industrins bidrag skapades de ekonomiska resurserna för en ökad verksamhet. Flera kretsar bildades ute i landet och medlemstalet ökade explosionsartat.

Vid millennieskiftet var det de ämnesorienterade sektionernas tid att bildas. Därmed breddades verksamheten framförallt på konferenssidan men även det internationella samarbetet stärktes. Så 2016 var det så dags att byta namn från Svenska Kemistsamfundet till Svenska Kemisamfundet, stadgarna reviderades för att passa den nya inriktningen och en ny logotyp plockades fram.

Kemisamfundet är fortfarande en livaktig ideell förening, öppen för alla som är intresserad av kemi. Föreningen har drygt 3.000 medlemmar, såväl yrkesverksamma kemister och kemiingenjörer som kemilärare och studerande. Kemisamfundet är ett samlande forum och i samverkan med andra aktörer arbeta för att stärka kemins ställning i samhället. Samfundets ska även initiera nätverk för erfarenhetsutbyte och kompetensbyggande hos medlemmarna. Samfundet och dess kretsar, utskott/nämnder och sektioner arrangerar föredrag, studiebesök, temadagar, symposier och konferenser med betydelse för kemin. Samfundet ger ut tidskriften Kemisk Tidskrift.

Svenska Kemisamfundet har också ett omfattande samarbete med internationella kemiorganisationer, t. ex. International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) och vi är medlemmar i European Association for Chemical and Molecular Sciences (EuCheMS).