skip to Main Content

Kemihistoriska nämnden

Berzelius-Sällskapet (Berzelius Society)

Berzelius-Sällskapet instiftades i december 1991 med syfte att fördjupa och sprida kunskap om Jac. Berzelius och hans verk samt att väcka intresse för och vidmakthålla en berzeliansk tradition. Detta görs främst genom att befordra publicering av skrifter av och om Berzelius, skydda och vårda Berzeliusminnen samt att genom föredrag och utflykter belysa hans person, liv och verksamhet. Information om verksamheten meddelas via e-mail.

Medlemskap

Till ledamöter kan Sällskapet efter anmälan anta såväl in- som utländska medborgare samt organisationer. Avgifter uttas endast i samband med utskick av för Sällskapet beslutade utgivningar eller för specifika aktiviteter. Styrelsen förmedlar gärna information om litteratur, önskemål om föreläsningar, tidigare utskickad medlemsinformation m.m.

Kontakt

Ordförande: Jan Trofast, ligatum@gmail.com
Sekreterare: Monica Paulsson, paulssonmonica35@gmail.com

Jacob Berzelius (1779-1848): En eldsjäl i vetenskapens tjänst

Jacob Berzelius lysande insatser inom den kemiska vetenskapen har analyserats i en mångfald avhandlingar och artiklar genom åren. Framgångarna var stora, men byggda på hårda prövningar av de vetenskapliga visionerna. Med sitt goda omdöme och sina gedigna kunskaper kom Berzelius att inta en enastående position i samhället.

Kemins lagstiftare

Jacob Berzelius vetenskapliga produktion omfattade hela kemins område. En fullständig förteckning är omöjlig att ge, men nedan återges några av de viktigare:

  • Fundamentala och noggranna experimentalundersökningar
  • Läran om de bestämda proportionerna
  • Symbol- och nomenklatursystem (O = syre, C = kol etc.)
  • Nya grundämnen (cerium, selen, kisel, zirkonium, torium)
  • Klarhet och lättfattlighet i ett kritiskt författarskap
  • Nya och övergripande begrepp (katalys, isomeri m.m.)
  • I årsberättelser kritiskt sammanfattande av det gångna årets framsteg inom den kemiska vetenskapen
  • Banbrytande insatser inom djurkemien