skip to Main Content

Stiftelsen Bengt Lundqvist Minne

Längre arbetsvistelse utomlands

 • Normalt ger stiftelsen medel för maximalt ett halvårs utlandsvistelse.
 • Sökanden ska vara en yngre disputerad forskare eller forskarstuderande.
 • Studenter på grundutbildningsnivå är inte berättigade att söka.
 • Ansökan ska gälla forskningsutbyte där sökanden under en begränsad tid arbetar i en forskargrupp utanför Sverige.
 • Stipendiet får användas för att täcka sökandens kostnader för boende, uppehälle, resa etc. Stipendiet får ej användas för utrustning till institution, lönemedel till annan person än sökanden eller till konferensresor och kursdeltagande

Använd engelska och/eller svenska; du kan använda olika språk för olika dokument. Ansökan görs elektroniskt genom att du fyller i formuläret längst ner på sidan. Observera att ansökan inte kan sparas och redigeras vid ett senare tillfälle. Har du skickat in flera formulär för samma projekt beaktas endast det senast insända.

Intyg och andra undertecknade dokument scannas och alla bilagor som sökanden åberopar bifogas ansökan i pdf-format. Namnge de bifogade bilagorna enligt principen EfternamnFörnamn_bilaga.pdf (t.ex. JohanssonErik_ProjectDescription.pdf).

Ansökan får ej vara retroaktiv, d.v.s. projektet/aktiviteten ska avse en period som startar tidigast 1 juni det år ansökan lämnas in.

Ansökningsformuläret skall innehålla följande uppgifter

 • Personal information
  • First name (Förnamn)
  • Last name (Efternamn)
  • E-mail (till vilken korrespondens ska ske)
  • Cell pone
  • Date of birth (dd/mm/åååå)
 • Education
  • Highest academic degree obtained and Date of highest academic degree
  • University and department (Universitet/högskola och institution/ämnesområde där sökanden bedriver sin forskning)
  • Head of department/Supervisors name and e-mail address
 • About the project
  • Ammount applied for (max 50 000 SEK)
  • Planned start and end date for the project (projektet/aktiviteten ska avse en period som startar tidigast 1 juni det år ansökan lämnas in)
  • Host university/company and Country
  • Project title
  • Project sumary (kort sammanfattning om max 200 tecken)
 • Supplementary documents (Högst 3 bilagor kan bifogas, endast pdf accepteras, max 1 MB/bilaga. Undertecknade intyg skannas. Se till att du har alla dokument klara när du börjar fylla i din ansökan.)
  • Project description (En utförlig beskrivning av projektet (max 2 A4-sidor) inkl. en ekonomisk plan för finansieringen. Lämna även uppgift om andra sökta och/eller erhållna stipendier för det planerade projektet.)
  • Letter of support from host university/company (dokument som visar att sökanden är välkommen till värdinstitutionen för att bedriva det projekt för vilket medel söks)
  • Other (ange vad som bifogas)

Ansökningstid

Ansökan (inkl. bilagor) skall vara Svenska Kemisamfundet tillhanda senast den 31 mars kl. 23:59 (tidsangivelsen på den elektroniska ansökan gäller).

För sent inkommen eller ofullständig ansökan beaktas inte.

Besked

Skriftligt besked om styrelsens ställningstagande skickas till samtliga sökanden så snart justerat protokoll föreligger (efter den 1 juni). Observera att beskedet sänds med e-post till den e-postadress som angetts i ansökningsformuläret.

Besked om beviljad ansökan innehåller även instruktioner om utbetalning och redovisning av stipendiet.

Övrig information lämnas av

Agneta Sjögren
Svenska Kemisamfundet
agneta.sjogren@kemisamfundet.se
Telefon: 08-502 541 83

Innan du börjar fylla i ansökningsformuläret…

 • Se till att du har alla bilagor färdiga
 • Alla bilagor ska vara i formatet .pdf
 • Varje bilaga maximalt 2 MB
 • Alla bilagors filnamn ska innehålla ditt namn
 • Använd bara bokstäver (a-z), siffror (0-9) och bindestreck () .
  Mellanslag och andra tecken är inte tillåtna.

ANSÖKNINGSFORMULÄR »»

Ansökan skall vara oss tillhanda senast 31 mars kl. 23:59

Du behöver inte vara medlem i Svenska Kemisamfundet för att söka stipendium från Stiftelsen Bengt Lundqvists Minne.