skip to Main Content

Stiftelsen Bengt Lundqvist Minne

Post-dokstipendium inom kemins arbetsfält för vistelse utanför Sverige

 • Ett post-dok stipendium är fastställt till maximum 400 000 kronor.
 • Normalt ger stiftelsen medel för maximalt ett års utlandsvistelse.
 • Stipendiet får användas för att täcka sökandens kostnader för boende, uppehälle, resa etc.
 • Stipendiet får inte användas för:
  – utrustning till institution
  – lönemedel till annan person än sökanden
  – till konferensresor och kursdeltagande.
 • Ansökningar från i Sverige nydisputerade forskare har högsta prioritet.
 • Sökande som kommer att disputera under senare delen av det år som ansökan lämnas in, och vars disputationsdatum är fastlagt vid ansökans inlämnande, kan komma ifråga för ett postdoktoralt stipendium.
 • Ansökningar om post-dok inom Sverige liksom ansökningar från personer som disputerat utomlands och som önskar göra en post-dokperiod i Sverige har lägre prioritet och kommer därmed sannolikt inte ifråga.
 • Ansökningar från sökanden som redan är post-dok har låg prioritet.

Ansökan

Använd engelska och/eller svenska; du kan använda olika språk för olika dokument. Ansökan görs elektroniskt genom att du fyller i formuläret längst ner på den här sidan. Observera att ansökan inte kan sparas och redigeras vid ett senare tillfälle. Har du skickat in flera formulär för samma projekt beaktas endast det senast insända.

Intyg och andra undertecknade dokument scannas och alla bilagor som du åberopar bifogas ansökan i pdf-format. Namnge de bifogade bilagorna enligt principen EfternamnFörnamn_bilaga.pdf (t.ex. JanssonErik_ProjectDescription.pdf).

Ansökan får ej vara retroaktiv, d.v.s. projektet/aktiviteten ska avse en period som startar tidigast 1 juni det år ansökan lämnas in.

Ansökningsformuläret skall innehålla följande uppgifter

 • Personal information
  • First name (Förnamn)
  • Last name (Efternamn)
  • E-mail (till vilken korrespondens ska ske)
  • Cell pone
  • Date of birth (dd/mm/åååå)
 • Education
  • Highest academic degree obtained and Date of highest academic degree
  • If not PhD yet, planned disertation date
  • Link to thesis (full text or summary)
  • University and department (Universitet/högskola och institution/ämnesområde där sökanden har avlagt sin doktorsexamen eller bedriver sina forskarstudier)
  • Supervisors name and e-mail adress
 • About the project
  • Ammount applied for (max 400 000 SEK, minsta summa är 100 000 SEK och ökningen sker med 25 000 SEK i taget)
  • Planned start and end date for the project (projektet/aktiviteten ska avse en period som startar tidigast 1 juni det år ansökan lämnas in)
  • Host university/company and Country
  • Project title
  • Project sumary (kort sammanfattning om max 200 tecken)
 • Supplementary documents (Högst 6 bilagor kan bifogas, endast pdf accepteras, max 1 MB/bilaga. Undertecknade intyg skannas. Se till att du har alla dokument klara när du börjar fylla i din ansökan.)
  • Project description (En utförlig beskrivning av projektet (max 2 A4-sidor) inkl. en ekonomisk plan för finansieringen. Lämna även uppgift om andra sökta och/eller erhållna stipendier för det planerade projektet.)
  • Supervisors recommendation letter (Undertecknat rekommendationsbrev/intyg från handledaren, max 1 A4-sida)
  • Letter of support from host university/company (dokument som visar att sökanden är välkommen till värdinstitutionen för att bedriva det projekt för vilket medel söks)
  • Short CV (ange relevant utbildning och övriga meriter inom ämnet, max 2 A4-sidor)
  • List of publications (en lista över vetenskapliga arbeten sorterade under följande rubriker: publicerade arbeten, accepterade arbeten, insända arbeten, arbeten i manuskriptform samt övrig publicering)
  • Other (ange vad som bifogas)

Ansökningstid

Ansökan (inkl. bilagor) skall vara Svenska Kemisamfundet tillhanda senast den 31 mars kl. 23:59 (tidsangivelsen på den elektroniska ansökan gäller).

För sent inkommen eller ofullständig ansökan beaktas inte.

Besked

Skriftligt besked om styrelsens ställningstagande skickas till samtliga sökanden så snart justerat protokoll föreligger (efter den 1 juni). Observera att beskedet sänds med e-post till den e-postadress som angetts i ansökningsformuläret.

Besked om beviljad ansökan innehåller även instruktioner om utbetalning och redovisning av stipendiet.

Har du frågor, kontakta

Ulrika Örn
Svenska Kemisamfundet
ulrika.orn@kemisamfundet.se
Telefon: 08-502 541 81

Innan du börjar fylla i ansökningsformuläret…

 • Se till att du har alla bilagor färdiga
 • Alla bilagor ska vara i formatet .pdf
 • Varje bilaga maximalt 1 MB
 • Alla bilagors filnamn ska innehålla ditt namn
 • Använd bara bokstäver (Aa-Zz), siffror (0-9) och bindestreck () .
  Mellanslag och andra tecken är inte tillåtna.

ANSÖKNINGSFORMULÄR / APPLICATION FORM »»

Ansökan skall vara oss tillhanda senast 31 mars kl. 23:59

Du behöver inte vara medlem i Svenska Kemisamfundet för att söka stipendium från Stiftelsen Bengt Lundqvists Minne.