skip to Main Content
Wallingatan 24 3 tr, 111 24 Stockholm
+46 (0)8-411 52 60
info@kemisamfundet.se

Tidskriftsnämnden

Kontaktperson: Mats Hansson, sammank

Nämnden ska säkerställa att:

* syfte och ändamål för Samfundets organ uppfylls.
* samfundets organ ”Kemisk Tidskrift” framställs och tillställs medlemmarna.
* ”Kemisk Tidskrift” ges en utformning som gör att den försvarar en plats bland övriga fackorgan; tidskrifter, m.m.
* redaktionella riktlinjerna för ”Kemisk Tidskrift” utarbetas och uppfylls.
* tidskriften och andra kommunikationsformer vidareutvecklas.
* eventuella avtal med utgivaren bevakas.

Samfundets organ – Syfte och ändamål
Samfundet använder sitt organ, Kemisk Tidskrift, för sin kommunikation med medlemmarna och externt. Organet kan omfatta såväl tryckt tidning som andra media. Organet, Kemisk Tidskrift, har som uppgift att främja kunskapen om och intresset för kemi och kemiteknik. Tidskriften har till uppgift att visa på den betydelse som kemi och kemiteknik har i sin vidaste bemärkelse. För att säkerställa att ”Kemisk Tidskrift” uppfyller sin uppgift har en nämnd, Tidskriftsnämnden, bildats.

Bakgrund
Svenska Kemistsamfundet startade utgivningen av tidskriften Kemiska Notiser år 1887, en tidskrift som 1889 bytte namn till Svensk Kemisk Tidskrift, senare Kemisk Tidskrift. År 1968 bildade huvudmännen, Kemistsamfundet och Svenska Kemiingenjörers Riksförening, Stiftelsen Kemi och Kemiteknik med ändamål att främja kunskapen om och intresset för kemi och kemiteknik bland fackmän, massmedia och inom olika samhällsorgan. För att uppfylla detta ändamål är Kemisk Tidskrift huvudmännens medlemsorgan. Kemisk tidskrift ägs av Stiftelsen. 1969 inrättades ett Redaktionsråd (ombildning av tidigare Redaktionskommitté) med syfte att bidra med redaktionellt material. 2006 blev SKR en sektion inom Samfundet. Stiftelsen är av Länsstyrelsen identifierad som en ideell förening. EU-reglerna har medfört att medlemstidningar är momsfria, och 6 % moms för övriga tidskrifter. Stiftelsen Kemi och Kemiteknik upplöses genom beslut vid Stiftelsens årsmöte 2016 och en nämnd bildas inom Samfundet, Tidskriftsnämnden. Tidskriftsnämnden övertar till stora delar Stiftelsens syfte, ändamål och uppdrag, samt att Stiftelsens nuvarande fond förvaltas på avsett sätt.