skip to Main Content

Vi har här försökt samla kurser som är relevanta för doktorander i fysikalisk kemi. Motiveringen bakom initiativet är att öka samverkan mellan svenska universitet när det gäller högre utbildning. Vi hoppas att en ökad samverkan kan leda till högre kvalitet på doktorandutbildning, ett större nationellt nätverk för doktorander, och mer regelbunden periodicitet för kurser på avancerad nivå. Den här listan är förmodligen långt ifrån komplett, så tipsa oss gärna om ni ger en kurs som ej är med på listan. Om ni har någon fråga på en specifik kurs, var god kontakta kursansvarig.

D= Doktorand
M= Masters

Kurs Uni. Examinator Nivå Periodicitet/Restriktion Litteratur Upplägg och examination
Physical Chemistry I-III KaU Jan van Stam D On demand/Fördelaktigt med fysisk närvaro men ej krav McQuarrie o Simon, Physical Chemistry och Molecular Thermodynamics av samma författare Läskurs där de olika kapitlen diskuteras i grupp. Diskutionen utgör eximinationen tillsammans med uppgiftinlämning
Polymerers fysikaliska kemi KaU Jan van Stam M/D Årligen (Föreläsningarna är inspelade på svenska) Gnanou o Fontanille, Organic and Physical Chemistry of Polymers, Wiley Examination genom en mindre tentamen och genomförande av ett projekt som leder till en poster. Projektet kan med fördel vara en del av doktorandens egen forskning.
Ytors och kolloiders fysikaliska kemi KaU Jan van Stam M/D Årligen (Föreläsningarna är inspelade på svenska) Kronberg o Wall, Yt- och kolloidkemi, Studentlitteratur eller Berg, An Introduction to Interfaces and Colloids, World Scientific Examination genom en mindre tentamen och genomförande av ett projekt som leder till en poster. Projektet kan med fördel vara en del av doktorandens egen forskning.
Avancerad yt- och kolloidkemi KTH Eric Tyrode D
(15 HP)
Fysisk närvaro krävs Evans and Wennerström’s book The Colloidal Domain, Second Edition. (Wiley) Kursen utgörs av elva seminarier med föreläsningar och handledning som följs av ett examensseminarium. Kursen avslutas med ett obligatoriskt seminarium där varje student ska göra en kort presentation av en vetenskaplig publikation inom ämnesområdet
Elektrokemimetoder för korrosionsstudier KTH Jinshan Pan

 

D
(6 HP)
Fysisk närvaro krävs förmodligen Various books The course includes introduction lectures, lab practice with instruments and software, and seminars by the PhD students who have used the techniques, and thorough discussions of different techniques by the students.
Funktionella material och ytor, teori KTH Magnus Johnson

 

D
(5,5 HP)
Inte bestämt när kursen ska gå igen The overall aim of this course is to provide an overview of functional materials and surfaces. Primarily, the course deals with advanced materials and surfaces which have, or are expected to get, great industrial importance. In addition to an understanding of the material itself, a description of the synthesis or design of each material will be undertaken. Since the technology is fast evolving, the topics of interest may vary from year to year
Fysikaliska metoder i yt- och materialkarakterisering KTH Mark Rutland

 

D
(3 HP)
En mindre kostnad tas ut för ej KTH studenter Watts, John F. and Wostenholme, John; An Introduction to Surface Analysis by XPS and AES, 2003 (Wiley

Goodhew, Peter J., Humphreys, F. J. and Beanland, R.; Electron Microscopy and Analysis, 2001 (Taylor and Francis)

 

Utskrifter från Powerpoint-presentationer samt videos inspelat på KTH. Kursen genomförs antingen som en intensiv 1 veckors kurs med 4-6 timmars föreläsningar per dag, eller kan med fördel fördelas över flera veckor med lägre undervisningstakt. Förutom hemuppgifter ska doktoranden skriva en rapport som sammanfattar användning av en viktig metod för materialkarakterisering, antingen från kursen eller som doktoranderna valt.
Molekylär termodynamik KTH Eric Tyrode D
(7,5 HP)
Fysisk närvaro krävs Ken A. Dill and Sarina Bromberg, Molecular Driving Forces, 2nd Edition Kursen behandlar grundläggande kunskaper i statistisk termodynamik för att förstå de krafter som påverkar molekyler och förutsäga deras kombinerade beteende i fysiska, kemiska och biologiska system.
Ytor kolloider och mjuka material KTH Magnus Johnson

 

Mark Rutland

 

Ej bestämt när den arrangeras igen The aim of the course is to provide a broad, fundamental basis in surface and colloid chemistry and its applications. An examination on the coursework (6 ECTS) will be performed after the course.  In addition there will be an individual essay on a subject of interest to the student worth 1.5 ECTS
Molecular spectroscopy – methods and applications LU Donatas Zigmantas M/D
(15 HP)
Bernard Valeur
Molecular Fluorescence: Principles and Applications Additional helping literature:
Atkins, P.W. & De Paula, J.
Physical Chemistry Claude Rulliere
Femtosecond Laser Pulses Lakowicz
Principles if Fluorescence Spectroscopy Parson, William W
Modern Optical Spectroscopy
The course runs full time during the second half of the spring semester. The course introduces a variety of optical spectroscopy tools and methods for studying molecules and materials.
Avancerad statistisk termodynamik och molekylsimulering LU Martin Trulsson D
(7,5 HP)
Undervisningen består av föreläsningar, laborationer och självstudier. Kontinuerligt i kursen gång genomförs flera obligatoriska laborationer, vilka redovisas skriftligen. Examinationen baseras på skriftliga laborationsrapporter.
Structural biochemistry LU Derek Logan M/D
(15 HP)
Praktiska moment kräver fysisk närvaro Compendium
Yt- och kolloidkemi–fördjupningskurs

 

LU Emma Sparr M/D
(15 HP)
Kursen ges framför allt fysiskt men kan eventuellt finnas möjlighet att ta kursen digitalt. Föreläsningar samt obligatoriska datorövningar och laborationer. Examinationen baseras på muntlig tentamen samt på laborationer och datorövningar.
Statistisk termodynamik och molekylsimulering LU Martin Trulsson M/D
(6 HP)
Undervisningen består av föreläsningar och räkneövningar. Under kursens gång genomförs också obligatoriska inlämningsuppgifter. Kursen examineras med en skriftlig tentamen samt obligatoriska moment.
Molecular quantum mechanics

 

LU Valera Veryazov M/D
(7,5 HP)
Atkins P.W. and Friedman R.S.
Molecular Quantum Mechanics
5th ed. Oxford University Press 2011
Lectures (6 credits)

Computer exercises and project work (1.5 credits)

Biophysical Chemistry LU Kristofer Modig M/D
(7,5 HP)
Troligen krävs fysisk närvaro Compendium Lectures (7.5 credits), Bioinformatics (4 credits), Laboratory and computer exercises in structural biochemistry (3.5 credits)
Applied optical spectroscopy

 

CTH Bo Albinsson M/D
(7,5 HP)
Modern Spectroscopy 3:e upplagan, J. Michael Hollas, John Wiley & Son Undervisningen består av föreläsningar, övningar, inlämningsuppgifter, skrivprojekt och ett obligatoriskt laborativt projekt med muntlig redovisning och skriftlig projektrapport. Skriftlig och/eller muntlig tentamen och godkänt laborationsprojekt.
Biophysical chemistry CTH Marcus Wilhelmsson M/D
(7,5 HP)
yearly Principles in Fluorescence Spectroscopy, Third Edition
Joseph R. Lakowicz; Springer, New York, 2006
+ some extra material
Elektronöverföringar i molekylära system CTH Maria Abrahamsson D
(7,5 HP)
~vart 3:e år; Framtida format när det gäller fysisk/digital undervisning ej fastslaget Utdrag ut böcker och forskningsartiklar Kurs där vi läser bokkapitel och forskningslitteratur och diskuterar och presenterar innehåll. Aktivt deltagande är nödvändigt för godkänt på kursen.
Group theory for chemists and spectroscopists CTH Bengt Nordén D
(7,5 HP)
Ges bara vid tillräckligt stort intresse F.A. Cotton, Chemical Applications of Group Theory Can be studied also as a self-study course with a few introductory lectures and opportunities for consultation.
Laser Fundamentals for Chemists CTH Maria Abrahamsson D
(7,5 HP)
~vart 3:e år; Framtida format när det gäller fysisk/digital undervisning ej fastslaget
Dynamic Electrochemistry CTH Maria Abrahamsson D
(7,5 HP)
~vart 3:e år; Framtida format när det gäller fysisk/digital undervisning ej fastslaget
Quantum Chemical Methods in Chemical Physics

 

SU Markus Kowalewski

Och

Michael Odelius

D
(15 HP)
En mindre kostnad kanske tas ut för ej SU studenter The aim of the course is to give a detailed understanding of molecular orbital theory with applications. During the course, basic and advanced methods in quantum chemistry are presented. An important part of the course is the practical computer exercises, in which you get hands-on experience with simple quantum chemical calculations, such as Hartree-Fock and density functional theory. Furthermore, you learn how to approach a chemical reaction from a quantum chemical perspective by determining potential minima, transition states, force constants, zero-point energy etc
Simulation Methods in Statistical Physics

 

SU Michael Odelius M/D
(7.5 HP)
Understanding Molecular simulation, Daan Frenkel and Berend Smit, Academic Press (2002) The course covers simulation methods in statistical physics applied to, amongst others classical fluids and spin systems. The course provides a theoretical basis as well as practical experience with application of molecular-dynamics and Monte-Carlo simulations.
Spin Physics: The experimental techniques LiU Yuttapoom Puttisong D
(6 HP)
This course aims to give an introduction for the experimental tools for studying spin physics in material science. The course explains basic principles and application of spin physics in both organic and inorganic semiconductors. Included here will be basic spin physics, analytical spin Hamiltonian analysis of spin-dependent phenomena and common experimental techniques for measuring spin and spin interaction
Photoelectron Spectroscopy and its applications: an introduction LiU Xianjie Liu D
(6 HP)
Practical Electrochemistry LiU Mikhail Vagin D
(4 HP)
Electrochemical Science and Technology. K.B. Oldham, J.C. Myland, A. Bond. Wiley 2012
Beräkningskemi för biologiska markromolekyler UU Lynn Kammerlin D
(10 HP)
Går höst Beräkningsmetoder för att studera biomolekylära system. Grundläggande kvantkemi, statistisk termodynamik, molekyldynamik och Monte Carlo-simuleringar för makromolekylära system, avancerade samplingsmetoder. Statistisk analys, beräkningsenzymologi, beräkningsläkemedelsdesign.
Halvledarelektrokemi – solceller och fotokatalys (Semiconductor Electrochemistry – Solar Cells and Photocatalysis) UU Malin Johansson

Håkan Rensmo

M/D (5HP) Årligen Artiklar. delar av böcker och föreläsningsanteckningar. Examination genom inlämningsuppgifter som löses för varje moment och ett projekt som redocisats muntligt och skriftligt (Projektet kan vara en del av doktorandens egen forskning.)
Fluorescensspektroskopi UU Leif Hammarström D (4-8HP) återkommer vart 2-3:e år; Fysisk närvaro krävs Lakowics ”Principles of Fluorescence Spectroscopy, 3rd Ed.” Aktiva diskussionsseminarier (läs, konstruera frågor på materialet, och diskutera). Praktiska labbar
Molekylär elektronöverföring UU Leif Hammarström D återkommer vart 2-3:e år; Fysisk närvaro krävs Review artiklar Aktiva diskussionsseminarier (läs, konstruera frågor på materialet, och diskutera). Praktiska labbar
Fotokemi UU Reinar Lomoth M/D (10 HP) årligen; Fysisk närvaro krävs Balzani, Vincenzo; Ceroni, Paola; Juris, Alberto: Photochemistry and photophysics : Concepts, Research, Applications Föreläsningar, räkneövningar, demonstrationer och laborationer. Skriftlig tentamen vid kursens slut, 8 hp. Laborationerna motsvarar 2 hp.
Laserspektroskopi UU Jacinto Sa M/D (10 HP) årligen; Fysisk närvaro krävs Telle, Helmut H.; Urena, Angel Gonzalez; Donovan, Robert John: Laser chemistry : spectroscopy, dynamics and applications Föreläsningar, lektionsövningar, seminarier, laborationer och projekt. Seminarier (5 hp), skriftlig och muntlig projektpresentation (3 hp), laborationer (2 hp).
Fundamental interfacial processes in electrochemical energy storage devices UU Erik Berg

Chao Zhang

D (10 HP) Book chapters, scientific reviews and original research articles. The aim is to give the student deeper fundamental understanding of physicochemical concepts underpinning the performance of electrode/electrolyte interfaces and interphases in electrochemical energy storage devices. The course focuses on key models of processes, such as electric potential distribution, surface & double-layer charging, ionic & molecular adsorption, electrode layer formation, ionic transport & transfer, rather than methodology and scientific practices customary in the fields of surface science, electrochemistry, and physical chemistry. The nature, relevance and applicability of these basic concepts to ion storage materials operating in non-aqueous electrolytes will be primarily targeted. Scientific literature in the field will be critically reviewed and discussed.
Heterogeneous Catalysis CTH Per-Anders Carlsson D (15 HP) Concepts of Modern Catalysis and Kinetics (3rd edition, Wiley-VCH, 2013) by I. Chorkendorff and H. W. Niemantsverdriet. The course aims at deep understanding of modern concepts and methods in heterogeneous catalysis with an expansion towards experimental techniques and applications of catalyst technologies. It is designed for doctoral students and experienced materials researchers with an interest in catalysis and surface reactions. Participants should after the course possess the skills to analyse
kinetics of catalytic reactions, characterise catalysts and design catalyst technologies for industrial, environmental and energy-related application.
Advanced NMR Spectroscopy LTH Mikael Akke D (10 HP) Given If sufficient demand, minimally 3-4 people. The aim of the course is for the student to acquire advanced knowledge about Nuclear Magnetic Resonance (NMR) theory and applications in studies of bio-macromolecular structure and dynamics. The course focuses on methods for studying proteins, but the underlying theory is equally applicable to essentially any molecule in the liquid phase.
NMR Relaxation: Theory and Applications LTH Mikael Akke D (10 HP) Given If sufficient demand, minimally 3-4 people. The aim of the course is for the student to acquire advanced knowledge about NMR relaxation theory and applications in studies of bio-macromolecular structure and dynamics. The course focuses on methods for studying proteins, but the underlying theory is equally applicable to essentially any molecule in the liquid phase.
Magnetic Resonance – Spectroscopy and Imaging LTH Mikael Akke D (7.5 HP) Given every spring semester The aim of the course is for the student to learn basic knowledge about Nuclear Magnetic Resonance (NMR) and its applications in the studies of structure and dynamics in macromolecular and colloidal systems. The course also addresses imaging techniques and methods for the studies of solid materials.
Molecular Spectroscopy and Diffraction UU Andy Ohlin M/D (7.5 HP) Vincent Alan
Molecular symmetry and group theory : a programmed introduction to chemical applications 2. ed. : Chichester : Wiley : cop. 2001 : x, 191 s. :
ISBN: 9780471489382Ooi Li-ling.
Principles of x-ray crystallography
Oxford : Oxford University Press : 2010. : xii, 154 p. :
ISBN: 978-0-19-956904-5
The course will cover fundamental aspects of molecular spectroscopy, and diffraction. Techniques based on these principles are important to all fields of chemistry.
Applied Scientific Data Handling LTH Jens Uhlig D (4 HP) This course develops the basic skills for applied scientific data treatment with focus on the chemical and life science. The course contains theoretical as well as applied parts to enable the students to perform data analysis in their respective subject with a widely used and freely available computing language (python).
XAS-School LTH Jens Uhlig D (3 HP) The purpose of this course is to train new or early users to design, plan, prepare, perform and analyze an x-ray absorption spectroscopy experiment at a synchrotron beamline.
Ytteknologi CTH Andreas Dahlin M/D (7.5 HP) Kursen fokuserar på förståelse, analys och kontroll av ytegenskaper för fasta material och visar metoder för att ändra ytegenskaper. Kunskap och tekniker som relaterar till ytor spelar en allt viktigare roll inom t.ex. plaster och pappersmaterial. Ett materials yta kan modifieras med olika tekniker för att kontrollera ytans egenskaper och för att ge kemisk funktion eller så kallade smarta material. Tillämpningar finns också inom biologi och medicin.
Fasta tillståndets kemi: strukturer och metoder KTH Sergey Dvinskikh M/D (7.5 HP) Årligen, möjlighet finns att ta kursen digitalt Understanding Solids: The Science of Materials, 2e, Wiley 2013. Utdelat material. Kursen ägnas åt fast-fas-material, deras struktur, egenskaper och tillämpningar. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, laborationer och projekt. Projektet kan vara en del av doktorandens egen forskning. Kursen examineras med skriftlig tentamen samt obligatoriska moment.