skip to Main Content

Samarbeten

Kemistsamfundet samarbetar både nationellt och internationellt med andra organisationer för att stärka kemins synlighet och roll i samhället. En stor del av denna samverkan sker med universitetens och högskolornas kemiinstitutioner samt kemiindustrin. Flera av kretsarna samverkar regionalt med andra föreningar för att erbjuda respektiva medlemmar ett innehållsrikt program.

Apotekarsocieteten är en år 1778 grundad svensk ideell förening, som numera har som syfte att verka för ökad kunskap om  läkemedel. Medlemmar är apotekare, receptarier och andra som är intresserade av läkemedelsfrågor.

IKEM företräder svenska och utlandsägda företag med gemensam vision för hållbar tillväxt: att utveckla industriella lösningar till de globala samhällsutmaningarna.

Kungl. Vetenskapsakademien stiftades år 1739 och är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Akademien tar särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik, men strävar efter att öka utbytet mellan olika discipliner.

Den europeiska paraplyorganisationen av nationella kemistsamfund och föreningar. Vars syfte är att vara en plattform för vetenskaplig diskussioner samt att vare opartisk europeisk röst i viktiga politiska frågor i kemi och närliggande områden.

Chemistry Europe representerar mer än 75 000 kemister i 16 europeiska kemisamfund och driver en tidskriftsfamilj som omfattar 16 olika titlar, varav de flesta är högt rankade inom sina respektive discipliner. Flaggskeppet i detta samarbete är Chemistry – A European Journal.

IUPAC utarbetar systematiska namngivningsregler för kemiska föreningar i syfte att förenkla arbetet för kemister och naturvetare. IUPAC är också involverad vid namngivningen av nya grundämnen.