skip to Main Content

Internationella samarbeten

Chemistry Europe (CE)

I ledet att stärka och förtydliga det europeiska publiceringssamarbetet har nu ChemPubSoc Europe blivit Chemistry Europe (2020). Tidskriftskonglomeratet Chemistry Europe bildades för drygt 25 år genom att flera av de europeiska kemisamfunden lade ner sina nationella vetenskapliga tidskrifter. Det allra första samarbetet kom att ske i Chemistry – A European Journal. Svenska Kemisamfundet gick in som partner och köpte en andel i denna tidskrift. Chemistry Europe har idag vuxit till att representera mer än 75 000 kemister i 16 europeiska kemisamfund. Flaggskeppet i detta samarbete är fortfarande Chemistry – A European Journal. Tidskriftsfamiljen omfattar numer hela 16 olika titlar, varav de flesta är högt rankade inom sina respektive discipliner. Samtliga partners i Chemistry Europe erhåller royalties baserat på antalet publicerade manuskript från respektive land. För Svenska Kemisamfundet är detta en bra intäkt som kommer medlemmarna till godo i den centrala verksamheten. Det är viktigt att påpeka att tidskrifterna i Chemistry Europe inte är förlagsstyrda utan de ägs och styrs av de europeiska kemisamfunden med hög kvalitet som främsta ledstjärna.

EuCheMS, European Association for Chemical and Molecular Sciences

Den europeiska paraplyorganisationen av nationella kemistsamfund och föreningar, xx st. Vars syfte är att vara en plattform för vetenskaplig diskussioner samt att vare opartisk europeisk röst i viktiga politiska frågor i kemi och närliggande områden.

IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry

IUPAC utarbetar systematiska namngivningsregler för kemiska föreningar i syfte att förenkla arbetet för kemister och naturvetare. IUPAC är också involverad vid namngivningen av nya grundämnen.