Stadgar för Svenska Föreningen för Biokemi och Molekylärbiologi
antagna den 25/11 1967, reviderade den 8/5 1992, 21/10 2004 samt 20/9 2011.

Som PDF

§ 1
”Svenska föreningen för biokemi, biofysik och molekylärbiologi” (SFBBM) (Eng. ”The Swedish Society for Biochemistry, Biophysics and Molecular Biology”) utgör en sammanslutning av svenska biokemister, biofysiker och molekylärbiologer, samt av andra för dessa vetenskaper intresserade personer.

§ 2 
Föreningens uppgifter är att befordra biokemins, biofysikens och molekylärbiologins utveckling.

§ 3
Verksamhetsåret följer kalenderåret och föreningens årsmöte hålles året därefter.

§ 4
Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, sekreterare jämte ytterligare minst fem medlemmar. Vid val av styrelse bör även hänsyn till lokalrepresentation beaktas.

§ 5
Mandatperioden är tre år med möjlighet till omedelbart omval endast under en period. Sekreteraren kan dock omväljas utan begränsning.

§ 6
Årsmötet skall i regel hållas i samband med vetenskapliga förhandlingar. Vid årsmötet utses styrelsen, presenteras årsberättelsen, resultat – och balansräkningen, beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen och resultat- och balansräkningen fastställes. Vidare ska årsavgiften fastställas. Årsmötet skall utlysas senast två veckor i förväg genom utskick till medlemmarna.

§ 7
Föreningens stadgar kan endast ändras på ett årsmöte. Två tredjedelar av de deltagande medlemmarna måste rösta för ändringen. I kallelsen till årsmötet skall framgå att en stadgeändring skall behandlas.

§ 8
I fråga om Föreningens upplösning tillfaller tillgångarna en aktiv förening med likartat syfte.