skip to Main Content

SFBBM, Svenska föreningen för biokemi, biofysik och molekylärbiologi är en förening som arbetar för främjandet av de nämnda vetenskaperna i Sverige. Föreningen är sedan några år medarrangör i den årliga konferensen SWEPROT.

SFBBM sorterar som en ämnessektion under Svenska Kemisamfundet. Medlemskap i SFBBM ger samtidigt tillgång till de förmåner som Kemisamfundet har – däribland rabatt på arrangerade kurser och konferenser, tidningen Kemisk Tidskrift hem i brevlådan 4 gånger per år, samt möjligheter att söka stipendier.

SFBBM är även medlemsförening i FEBS och berättigar således till ansökan av stipendier därifrån. För att få intyg för ditt medlemskap, vänlige kontakta kansliet på Svenska Kemistsamfundet på info@kemisamfundet.se.

Aktuellt

SWEPROT: 25th Swedish Conference on Macromolecular Structure and Function

17-20 June 2022, Tällberg, Sweden

For more than two decades, the SWEPROT Annual Symposium has remained a node for scientific exchange for PIs, post docs and graduate students working in Sweden within molecular life sciences. Since 2017, SWEPROT is also the annual meeting of SFBBM, the Swedish Society of Biochemistry, Biophysics and Molecular Biology, which is the Swedish member society of FEBS and EBSA.

Invited keynote speakers:

Gloria Borgstahl, University of Nebraska

Fan Liu, Leibniz-Forschungsinstitut für Molekulare Pharmakologie (FMP)

Tanja Mittag, St. Jude Children’s Research Hospital

Andrea Thorn, University of Hamburg

Frank von Delft, University of Oxford

Anthony Watts, University of Oxford

Read more and register at www.sweprot.se


Information

Ordförande:
Ronnie Berntsson, Umeå universitet (tom ÅM 2024)

Ledamöter:
Gisela Brändén, Göteborgs universitet (tom ÅM 2022)
Julia Griese, Uppsala universitet (tom ÅM 2024)
Elin Esbjörner Winters,
 Chalmers (tom ÅM 2022)
Wolfgang Knecht,  Lunds universitet (tom ÅM 2024)
Arne Lindqvist, Karolinska institutet (tom ÅM 2024)
Pål Stenmark, Stockholms universitet (tom ÅM 2024)
Kajsa Sigfridsson-Clauss, Lunds universitet (tom ÅM 2022)

Adjugerad för EBSA2023:
Maria Sunnerhagen, Linköpings universitet

Valnämnd:
Mats Hansson, Lunds universitet (tom ÅM 2022)
Martin Ott, Göteborgs universitet (tom ÅM 2024)

Auditor:
Susanne Widell, Lunds universitet (tom ÅM 2024)

Stadgar för Svenska Föreningen för Biokemi och Molekylärbiologi
antagna den 25/11 1967, reviderade den 8/5 1992, 21/10 2004 samt 20/9 2011.

Som PDF

§ 1
”Svenska föreningen för biokemi, biofysik och molekylärbiologi” (SFBBM) (Eng. ”The Swedish Society for Biochemistry, Biophysics and Molecular Biology”) utgör en sammanslutning av svenska biokemister, biofysiker och molekylärbiologer, samt av andra för dessa vetenskaper intresserade personer.

§ 2 
Föreningens uppgifter är att befordra biokemins, biofysikens och molekylärbiologins utveckling.

§ 3
Verksamhetsåret följer kalenderåret och föreningens årsmöte hålles året därefter.

§ 4
Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, sekreterare jämte ytterligare minst fem medlemmar. Vid val av styrelse bör även hänsyn till lokalrepresentation beaktas.

§ 5
Mandatperioden är tre år med möjlighet till omedelbart omval endast under en period. Sekreteraren kan dock omväljas utan begränsning.

§ 6
Årsmötet skall i regel hållas i samband med vetenskapliga förhandlingar. Vid årsmötet utses styrelsen, presenteras årsberättelsen, resultat – och balansräkningen, beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen och resultat- och balansräkningen fastställes. Vidare ska årsavgiften fastställas. Årsmötet skall utlysas senast två veckor i förväg genom utskick till medlemmarna.

§ 7
Föreningens stadgar kan endast ändras på ett årsmöte. Två tredjedelar av de deltagande medlemmarna måste rösta för ändringen. I kallelsen till årsmötet skall framgå att en stadgeändring skall behandlas.

§ 8
I fråga om Föreningens upplösning tillfaller tillgångarna en aktiv förening med likartat syfte.

Vill du ha mer information kontakta Agneta Sjögren.