skip to Main Content

SFBBM, Svenska föreningen för biokemi, biofysik och molekylärbiologi är en förening som arbetar för främjandet av de nämnda vetenskaperna i Sverige. Föreningen är sedan några år medarrangör i den årliga konferensen SWEPROT.

SFBBM sorterar som en ämnessektion under Svenska Kemisamfundet. Medlemskap i SFBBM ger samtidigt tillgång till de förmåner som Kemisamfundet har – däribland rabatt på arrangerade kurser och konferenser, tidningen Kemisk Tidskrift hem i brevlådan 4 gånger per år, samt möjligheter att söka stipendier.

SFBBM är även medlemsförening i FEBS och EBSA och berättigar således till ansökan av stipendier därifrån. För att få intyg för ditt medlemskap, vänlige kontakta kansliet på Svenska Kemistsamfundet på info@kemisamfundet.se.

Aktuellt

Kallelse till årsmöte

Tid:     Fredag 25 aug kl. 13.00 – 14.00

Plats:  Zoom

Dagordning

§1. Mötets öppnande
§2. Val av mötesordförande
§3. Val av mötessekreterare
§4. Val av justeringsperson
§5. Godkännande av dagordningen
§6. Årsmötets behöriga utlysande
§7. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse med resultatrapport
§8. Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
§9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
§10. Motioner och styrelseförslag
§11. Val av föreningsordförande
§12. Val av ledamöter
§13. Val av valberedning
§14. Övriga Frågor
§15. Mötets avslutande

 

 

26th Swedish Conference on Macromolecular Structure & Function (SWEPROT) 

On the 16th – 19th of June 2023 there will be a meeting in Tällberg, Dalarna, as usual.

The 2023 conference will present exciting recent breakthroughs in structural biology combined with biophysics and molecular biology and the most recent research from a strong and vibrant national community.

For more information about the meeting, visit sweprot.se


EBSA 2023

EBSA-2023 in Stockholm

EBSA-2023 will offer a creative meeting ground for investigating how the most novel experimental, theoretical and computational approaches in Biophysics can be synergistically tailored to improve our understanding of biological function, and thereby build an even stronger scientific bridge between physics, biology and medicine.

EBSA-2023 will be held at Aula Magna at Stockholm University, which is also known for hosting the Nobel Lectures in Physics and Chemistry.

For more information about the meeting, visit ebsa2023.org


FEBS 2023 Congress Tours, France 8 – 12 July

There is still time to join #FEBS2023, the big FEBS event of the year, and present a research or education poster.

Late-breaking abstract submission deadline: 24 May 2023

Regular registration deadline: 8 June 2023

Link to the event website: The 47th FEBS Congress. 8-12 July 2023 – registration fees

Information

Ordförande:
Ronnie Berntsson, Umeå universitet (tom ÅM 2024)

Ledamöter:

Eleonore von Castelmur, Linköpings universitet (tom ÅM 2025)
Elin Esbjörner Winters,
Chalmers (tom ÅM 2025)
Tobias Krojer, Lunds universitet (tom ÅM 2025)
Julia Morud Lekholm, Göteborgs universitet (tom ÅM 2025)
Wolfgang Knecht,  Lunds universitet (tom ÅM 2024)
Arne Lindqvist, Karolinska institutet (tom ÅM 2024)
Pål Stenmark, Stockholms universitet (tom ÅM 2024)
Julia Griese, Uppsala universitet (tom ÅM 2025)

Adjungerad för EBSA2023:
Maria Sunnerhagen, Linköpings universitet

Valnämnd:
Kajsa Sigfridsson-Clauss, Lunds universitet (tom ÅM 2025)
Martin Ott, Göteborgs universitet (tom ÅM 2024)

Revisor:
Susanne Widell, Lunds universitet (tom ÅM 2024)

SFBBM:s Protokoll

Stadgar för Svenska Föreningen för Biokemi och Molekylärbiologi
antagna den 25/11 1967, reviderade den 8/5 1992, 21/10 2004 samt 20/9 2011.

Som PDF

§ 1
”Svenska föreningen för biokemi, biofysik och molekylärbiologi” (SFBBM) (Eng. ”The Swedish Society for Biochemistry, Biophysics and Molecular Biology”) utgör en sammanslutning av svenska biokemister, biofysiker och molekylärbiologer, samt av andra för dessa vetenskaper intresserade personer.

§ 2 
Föreningens uppgifter är att befordra biokemins, biofysikens och molekylärbiologins utveckling.

§ 3
Verksamhetsåret följer kalenderåret och föreningens årsmöte hålles året därefter.

§ 4
Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, sekreterare jämte ytterligare minst fem medlemmar. Vid val av styrelse bör även hänsyn till lokalrepresentation beaktas.

§ 5
Mandatperioden är tre år med möjlighet till omedelbart omval endast under en period. Sekreteraren kan dock omväljas utan begränsning.

§ 6
Årsmötet skall i regel hållas i samband med vetenskapliga förhandlingar. Vid årsmötet utses styrelsen, presenteras årsberättelsen, resultat – och balansräkningen, beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen och resultat- och balansräkningen fastställes. Vidare ska årsavgiften fastställas. Årsmötet skall utlysas senast två veckor i förväg genom utskick till medlemmarna.

§ 7
Föreningens stadgar kan endast ändras på ett årsmöte. Två tredjedelar av de deltagande medlemmarna måste rösta för ändringen. I kallelsen till årsmötet skall framgå att en stadgeändring skall behandlas.

§ 8
I fråga om Föreningens upplösning tillfaller tillgångarna en aktiv förening med likartat syfte.

Vill du ha mer information kontakta Agneta Sjögren.

Ordförande

SFBBM

Posterpris SCS 2022 Linköping

Farjana Parvin från Linköpings universitet fick bästa posterpris med titeln “Imaging Aβ amyloid fibril polymorphic structures in Drosophila and mouse models”.