skip to Main Content

SFBBM, Svenska föreningen för biokemi, biofysik och molekylärbiologi är en förening som arbetar för främjandet av de nämnda vetenskaperna i Sverige. Föreningen är sedan några år medarrangör i den årliga konferensen SWEPROT.

SFBBM sorterar som en ämnessektion under Svenska Kemisamfundet. Medlemskap i SFBBM ger samtidigt tillgång till de förmåner som Kemisamfundet har – däribland rabatt på arrangerade kurser och konferenser, tidningen Kemisk Tidskrift hem i brevlådan 4 gånger per år, samt möjligheter att söka stipendier.

SFBBM är även medlemsförening i FEBS och EBSA och berättigar således till ansökan av stipendier därifrån. För att få intyg för ditt medlemskap, vänlige kontakta kansliet på Svenska Kemistsamfundet på info@kemisamfundet.se.

Aktuellt

Dags att nominera till våra priser:

Utlysning Hugo Theorells pris i biofysik

Hugo Theorells pris i biofysik är en vetenskaplig utmärkelse som delas ut till en framgångsrik ung forskare inom biofysik som är verksam i Sverige och som inte har fyllt 45 år under utdelningsåret. Deadline för nominering är den 12 februari 2024. Länk till mer information och nomineringssida.

 

The Svedbergs pris

The Svedbergpriset delas ut till en framstående biokemist eller molekylärbiolog som är verksam i Sverige och som den 1:a januari under utdelningsåret har en doktorsexamen som är maximalt upp till och med 12 år efter PhD. Deadline för nominering är den 12 februari 2024. Länk till mer information och nomineringssida.

Information

Ordförande:
Ronnie Berntsson, Umeå universitet (tom ÅM 2024)

Ledamöter:

Eleonore von Castelmur, Linköpings universitet (tom ÅM 2025)
Elin Esbjörner Winters,
Chalmers (tom ÅM 2025)
Tobias Krojer, Lunds universitet (tom ÅM 2025)
Julia Morud Lekholm, Göteborgs universitet (tom ÅM 2025)
Wolfgang Knecht,  Lunds universitet (tom ÅM 2024)
Arne Lindqvist, Karolinska institutet (tom ÅM 2024)
Pål Stenmark, Stockholms universitet (tom ÅM 2024)
Julia Griese, Uppsala universitet (tom ÅM 2025)

Adjungerad för EBSA2023:
Maria Sunnerhagen, Linköpings universitet

Valnämnd:
Kajsa Sigfridsson-Clauss, Lunds universitet (tom ÅM 2025)
Martin Ott, Göteborgs universitet (tom ÅM 2024)

Revisor:
Susanne Widell, Lunds universitet (tom ÅM 2024)

SFBBM:s Protokoll

Stadgar för Svenska Föreningen för Biokemi och Molekylärbiologi
antagna den 25/11 1967, reviderade den 8/5 1992, 21/10 2004 samt 20/9 2011.

Som PDF

§ 1
”Svenska föreningen för biokemi, biofysik och molekylärbiologi” (SFBBM) (Eng. ”The Swedish Society for Biochemistry, Biophysics and Molecular Biology”) utgör en sammanslutning av svenska biokemister, biofysiker och molekylärbiologer, samt av andra för dessa vetenskaper intresserade personer.

§ 2 
Föreningens uppgifter är att befordra biokemins, biofysikens och molekylärbiologins utveckling.

§ 3
Verksamhetsåret följer kalenderåret och föreningens årsmöte hålles året därefter.

§ 4
Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, sekreterare jämte ytterligare minst fem medlemmar. Vid val av styrelse bör även hänsyn till lokalrepresentation beaktas.

§ 5
Mandatperioden är tre år med möjlighet till omedelbart omval endast under en period. Sekreteraren kan dock omväljas utan begränsning.

§ 6
Årsmötet skall i regel hållas i samband med vetenskapliga förhandlingar. Vid årsmötet utses styrelsen, presenteras årsberättelsen, resultat – och balansräkningen, beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen och resultat- och balansräkningen fastställes. Vidare ska årsavgiften fastställas. Årsmötet skall utlysas senast två veckor i förväg genom utskick till medlemmarna.

§ 7
Föreningens stadgar kan endast ändras på ett årsmöte. Två tredjedelar av de deltagande medlemmarna måste rösta för ändringen. I kallelsen till årsmötet skall framgå att en stadgeändring skall behandlas.

§ 8
I fråga om Föreningens upplösning tillfaller tillgångarna en aktiv förening med likartat syfte.

Vill du ha mer information kontakta Agneta Sjögren.

Ordförande

SFBBM

Posterpris SCS 2022 Linköping

Farjana Parvin från Linköpings universitet fick bästa posterpris med titeln “Imaging Aβ amyloid fibril polymorphic structures in Drosophila and mouse models”.