skip to Main Content

SFBBM, Svenska föreningen för biokemi, biofysik och molekylärbiologi är en förening som arbetar för främjandet av de nämnda vetenskaperna i Sverige. Föreningen är sedan några år medarrangör i den årliga konferensen SWEPROT.

SFBBM sorterar som en ämnessektion under Svenska Kemisamfundet. Medlemskap i SFBBM ger samtidigt tillgång till de förmåner som Kemisamfundet har – däribland rabatt på arrangerade kurser och konferenser, tidningen Kemisk Tidskrift hem i brevlådan 4 gånger per år, samt möjligheter att söka stipendier.

SFBBM är även medlemsförening i FEBS och EBSA och berättigar således till ansökan av stipendier därifrån. För att få intyg för ditt medlemskap, vänlige kontakta kansliet på Svenska Kemistsamfundet på info@kemisamfundet.se.

Aktuellt

PI-meeting in Biochemistry , Biophysics and Molecular Biology

On the 28th – 29th of November 2022 there will be a PI-meeting in Stockholm.

This 2-day meeting loaded with research presentations and symposia, will only being open for PI’s who head research groups in Sweden within the fields of molecular biosciences, no other meeting can provide the same high-level possibilities for networking, opening your scientific horizons and providing new possibilities for collaborations and funding initiatives.

The meeting is held at a Gällöfsta, close to Stockholm from the morning of Nov 28 until the evening of Nov 29, with possibility of check-in on the evening before the start of the meeting and check-out on the day after the meeting.

The cost for the meeting is 5900 kr, all inclusive (activities, lodging and food).

The registration is closed.

All submitted abstracts will be collated into an abstract book that will be distributed to all participants. The ambition is that all participating PI’s will get the opportunity to present themselves, their research groups, and their fields of study. With many participant registrations however, selection of talks may be necessary, which will then be made at the discretion of the organizing committee.

For more information, see here.

 


Information

Ordförande:
Ronnie Berntsson, Umeå universitet (tom ÅM 2024)

Ledamöter:

Eleonore von Castelmur, Linköpings universitet (tom ÅM 2025)
Elin Esbjörner Winters,
Chalmers (tom ÅM 2025)
Tobias Krojer, Lunds universitet (tom ÅM 2025)
Julia Morud Lekholm, Göteborgs universitet (tom ÅM 2025)
Wolfgang Knecht,  Lunds universitet (tom ÅM 2024)
Arne Lindqvist, Karolinska institutet (tom ÅM 2024)
Pål Stenmark, Stockholms universitet (tom ÅM 2024)
Julia Griese, Uppsala universitet

Adjungerad för EBSA2023:
Maria Sunnerhagen, Linköpings universitet

Valnämnd:
Kajsa Sigfridsson-Clauss, Lunds universitet (tom ÅM 2025)
Martin Ott, Göteborgs universitet (tom ÅM 2024)

Revisor:
Susanne Widell, Lunds universitet (tom ÅM 2024)

SFBBM:s Protokoll

Stadgar för Svenska Föreningen för Biokemi och Molekylärbiologi
antagna den 25/11 1967, reviderade den 8/5 1992, 21/10 2004 samt 20/9 2011.

Som PDF

§ 1
”Svenska föreningen för biokemi, biofysik och molekylärbiologi” (SFBBM) (Eng. ”The Swedish Society for Biochemistry, Biophysics and Molecular Biology”) utgör en sammanslutning av svenska biokemister, biofysiker och molekylärbiologer, samt av andra för dessa vetenskaper intresserade personer.

§ 2 
Föreningens uppgifter är att befordra biokemins, biofysikens och molekylärbiologins utveckling.

§ 3
Verksamhetsåret följer kalenderåret och föreningens årsmöte hålles året därefter.

§ 4
Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, sekreterare jämte ytterligare minst fem medlemmar. Vid val av styrelse bör även hänsyn till lokalrepresentation beaktas.

§ 5
Mandatperioden är tre år med möjlighet till omedelbart omval endast under en period. Sekreteraren kan dock omväljas utan begränsning.

§ 6
Årsmötet skall i regel hållas i samband med vetenskapliga förhandlingar. Vid årsmötet utses styrelsen, presenteras årsberättelsen, resultat – och balansräkningen, beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen och resultat- och balansräkningen fastställes. Vidare ska årsavgiften fastställas. Årsmötet skall utlysas senast två veckor i förväg genom utskick till medlemmarna.

§ 7
Föreningens stadgar kan endast ändras på ett årsmöte. Två tredjedelar av de deltagande medlemmarna måste rösta för ändringen. I kallelsen till årsmötet skall framgå att en stadgeändring skall behandlas.

§ 8
I fråga om Föreningens upplösning tillfaller tillgångarna en aktiv förening med likartat syfte.

Vill du ha mer information kontakta Agneta Sjögren.

Ordförande

SFBBM

Posterpris SCS 2022 Linköping

Farjana Parvin från Linköpings universitet fick bästa posterpris med titeln “Imaging Aβ amyloid fibril polymorphic structures in Drosophila and mouse models”.