skip to Main Content

 

Kursnamn Länk Lärosäte Examinator nivå Periodicitet Litteratur Upplägg och examination
Polymerers fysikaliska kemi N/A Karlstad Jan van Stam M/D Årligen (Föreläsningarna är inspelade på svenska) Gnanou o Fontanille, Organic and Physical Chemistry of Polymers, Wiley Examination genom en mindre tentamen och genomförande av ett projekt som leder till en poster. Projektet kan med fördel vara en del av doktorandens egen forskning.
Ytors och kolloiders fysikaliska kemi N/A Karlstad Jan van Stam M/D Årligen (Föreläsningarna är inspelade på svenska) Kronberg o Wall, Yt- och kolloidkemi, Studentlitteratur eller Berg, An Introduction to Interfaces and Colloids, World Scientific Examination genom en mindre tentamen och genomförande av ett projekt som leder till en poster. Projektet kan med fördel vara en del av doktorandens egen forskning.
Fluorescensspektroskopi N/A Uppsala Leif Hammarström D (4-8 HP) Ca 2-3 år Lakowics ”Principles of Fluorescence Spectroscopy, 3rd Ed.” Aktiva diskussionsseminarier (läs, konstruera frågor på materialet, och diskutera). Praktiska labbar
Molekylär elektronöverföring N/A Uppsala Leif Hammarström D Ca 2 år Review artiklar Aktiva diskussionsseminarier (läs, konstruera frågor på materialet, och diskutera)
Fysikalisk kemi N/A Uppsala Erik Johansson D (10 HP) Ca 2-3 år Artiklar Kursen är baserad på seminarier där varje seminarium baseras på en rad med problem inom ett område inom fysikalisk kemi. Problemen förbereds av seniora forskare och och doktoranderna får problemen två veckor innan seminariet, ofta med en lista med förslag på litteratur som passar till problemen. På seminarierna diskuterar doktoranderna lösningarna till problemen. Efter seminariet lämnar doktoranderna in svar på problemen till läraren som gjort problemen.

 

Fotokemi länk Uppsala Leif Hammarström M/D (10 HP) årligen Balzani, Vincenzo; Ceroni, Paola; Juris, Alberto: Photochemistry and photophysics : Concepts, Research, Applications Föreläsningar, räkneövningar, demonstrationer och laborationer. Skriftlig tentamen vid kursens slut, 8 hp. Laborationerna motsvarar 2 hp.
Laserspektroskopi länk Uppsala Leif Hammarström M/D (10 HP) årligen Telle, Helmut H.; Urena, Angel Gonzalez; Donovan, Robert John: Laser chemistry : spectroscopy, dynamics and applications Föreläsningar, lektionsövningar, seminarier, laborationer och projekt. Seminarier (5 hp), skriftlig och muntlig projektpresentation (3 hp), laborationer (2 hp).
Avancerad yt- och kolloidkemi länk KTH Eric Tyrode D (15 HP) Evans and Wennerström’s book The Colloidal Domain, Second Edition. (Wiley) Kursen utgörs av elva seminarier med föreläsningar och handledning som följs av ett examensseminarium. Kursen avslutas med ett obligatoriskt seminarium där varje student ska göra en kort presentation av en vetenskaplig publikation inom ämnesområdet
Elektrokemimetoder för korrosionsstudier länk KTH Jinshan Pan

 

D (6 HP) Various books The course includes introduction lectures, lab practice with instruments and software, and seminars by the PhD students who have used the techniques, and thorough discussions of different techniques by the students.
Funktionella material och ytor, teori länk KTH Magnus Johnson

 

D (5,5 HP) The overall aim of this course is to provide an overview of functional materials and surfaces. Primarily, the course deals with advanced materials and surfaces which have, or are expected to get, great industrial importance. In addition to an understanding of the material itself, a description of the synthesis or design of each material will be undertaken. Since the technology is fast evolving, the topics of interest may vary from year to year
Fysikaliska metoder i yt- och materialkarakterisering länk KTH Mark Rutland

 

D (3 HP) Watts, John F. and Wostenholme, John; An Introduction to Surface Analysis by XPS and AES, 2003 (Wiley

Goodhew, Peter J., Humphreys, F. J. and Beanland, R.; Electron Microscopy and Analysis, 2001 (Taylor and Francis)

 

Utskrifter från Powerpoint-presentationer samt videos inspelat på KTH. Kursen genomförs antingen som en intensiv 1 veckors kurs med 4-6 timmars föreläsningar per dag, eller kan med fördel fördelas över flera veckor med lägre undervisningstakt. Förutom hemuppgifter ska doktoranden skriva en rapport som sammanfattar användning av en viktig metod för materialkarakterisering, antingen från kursen eller som doktoranderna valt.
Kvantkemi länk KTH Tore Brinck

 

Istvan Furo

 

D (9 HP) D. J. Griffiths: Introduction to Quantum Mechanics, 2nd ed
A. Szabo and N. S. Ostlund, Modern Quantum Chemistry, Dover, 1995
Kursen består av två delar. I den första delen behandlas den grundläggande kvantmekanik som behövs för den senare delen av kursen. Kursens andra del behandlar kvantkemiska beräkningsmetoder och deras tillämpningar inom kemi och biokemi. Laborationer, 3,0 hp, Skriftlig tentamen, 6,0 hp.

 

Molekylär termodynamik länk KTH Eric Tyrode D (7,5 HP) Ken A. Dill and Sarina Bromberg, Molecular Driving Forces, 2nd Edition Kursen behandlar grundläggande kunskaper i statistisk termodynamik för att förstå de krafter som påverkar molekyler och förutsäga deras kombinerade beteende i fysiska, kemiska och biologiska system.
Ytor kolloider och mjuka material länk KTH Magnus Johnson

 

Mark Rutland

 

The aim of the course is to provide a broad, fundamental basis in surface and colloid chemistry and its applications. An examination on the coursework (6 ECTS) will be performed after the course.  In addition there will be an individual essay on a subject of interest to the student worth 1.5 ECTS
Molecular spectroscopy – methods and applications

 

länk Lund Donatas Zigmantas M/D (15 HP) Bernard Valeur
Molecular Fluorescence: Principles and ApplicationsAdditional helping literature:
Atkins, P.W. & De Paula, J.
Physical ChemistryClaude Rulliere
Femtosecond Laser PulsesLakowicz
Principles if Fluorescence SpectroscopyParson, William W
Modern Optical Spectroscopy
The course runs full time during the second half of the spring semester. The course introduces a variety of optical spectroscopy tools and methods for studying molecules and materials.

 

The biophysical chemistry of proteins länk Lund Sara Linse D (15 HP) Deepened knowledge on the biophysical chemistry of proteins with emphasis on properties rather than methods. This is a reading course. For each session (every 14 days) the students get a literature list and a set of study questions. Each student reads the material and then they meet during ca. 2 h every 14 days to discuss the literature with help of the study questions. At the end of the discussion they call in the teacher to go through questions of their choice. Max 7 students per group and max two groups per course. The two groups meet separately, but at the end when they call in the teacher they all meet in one room. Assessment is based on an individual oral exam.
Avancerad statistisk termodynamik och molekylsimulering länk Lund Martin Trulsson D (7,5 HP) Undervisningen består av föreläsningar, laborationer och självstudier. Kontinuerligt i kursen gång genomförs flera obligatoriska laborationer, vilka redovisas skriftligen. Examinationen baseras på skriftliga laborationsrapporter.
Yt- och kolloidkemi–fördjupningskurs

 

länk Lund Emma Sparr M/D (15 HP) Föreläsningar samt obligatoriska datorövningar och laborationer. Examinationen baseras på muntlig tentamen samt på laborationer och datorövningar.
Statistisk termodynamik och molekylsimulering länk Lund Martin Trulsson M/D (6 HP) Undervisningen består av föreläsningar och räkneövningar. Under kursens gång genomförs också obligatoriska inlämningsuppgifter. Kursen examineras med en skriftlig tentamen samt obligatoriska moment.
Molecular driving forces and chemical bonding länk Lund Mikael Lund M/D (15 HP) Atkins P.W. and DePaula J.
Physical Chemistry
Latest ed. Oxford Univ. Press.Dill Ken A. and Bromberg Sarina
Molecular Driving Forces: Statistical Thermodynamics in Biology, Chemistry, Physics and Nanoscience
2nd ed. Taylor & Francins, 2011.
The lectures (7.5 credits) deal with quantum chemistry and statistical thermodynamics, including statistical interpretation of entropy and ensembles. The exercises and written assignments (4 credits) aim to illustrate and provide examples of the concepts that are introduced and discussed in the lectures. The laboratory sessions (3.5 credits) aim to illustrate and provide examples of the concepts that are introduced in the lectures and may be intended for experiments or calculation.
Structural biochemistry länk Lund Derek Logan M/D (15 HP) Compendium Lectures (7.5 credits)

Bioinformatics (4 credits)

Laboratory and computer exercises in structural biochemistry (3.5 credits)

Molecular quantum mechanics

 

länk Lund Valera Veryazov M/D (7,5 HP) Atkins P.W. and Friedman R.S.
Molecular Quantum Mechanics
5th ed. Oxford University Press 2011
Lectures (6 credits)

Computer exercises and project work (1.5 credits)

Biophysical Chemistry länk Lund Kristofer Modig M/D (7,5 HP) Compendium
Applied optical spectroscopy

 

länk Chalmers Bo Albinsson M/D (7,5 HP) Modern Spectroscopy 3:e upplagan, J. Michael Hollas, John Wiley & Son Undervisningen består av föreläsningar, övningar, inlämningsuppgifter, skrivprojekt och ett obligatoriskt laborativt projekt med muntlig redovisning och skriftlig projektrapport. Skriftlig och/eller muntlig tentamen och godkänt laborationsprojekt.
Biophysical chemistry länk Chalmers Marcus Wilhelmsson M/D (7,5 HP) yearly Principles in Fluorescence Spectroscopy, Third Edition
Joseph R. Lakowicz; Springer, New York, 2006
+ some extra material
Elektronöverföringar i molekylära system länk Chalmers Maria Abrahamsson D (7,5 HP) ~vart 3:e år Utdrag ut böcker och forskningsartiklar Kurs där vi läser bokkapitel och forskningslitteratur och diskuterar och presenterar innehåll. Aktivt deltagande är nödvändigt för godkänt på kursen.
Group theory for chemists and spectroscopists länk Chalmers Bengt Nordén D (7,5 HP) F.A. Cotton, Chemical Applications of Group Theory Can be studied also as a self-study course with a few introductory lectures and opportunities for consultation.
Laser Fundamentals for Chemists Chalmers Maria Abrahamsson
Dynamic Electrochemistry Chalmers Maria Abrahamsson