skip to Main Content

SKR – Svenska Kemiingenjörers Riksförening

SKR arbetar för:
– att främja intresset för och utvecklingen av den kemiska ingenjörsvetenskapen
– att stärka yrkesgemenskapen
– att stimulera utbytet av erfarenheter och kunnande inom kemiteknikens område

SKR är kemiingenjörernas förening för gemensamma ideella frågor och är en fristående intresseorganisation utan facklig anknytning. SKR är en fristående sektion inom svenska kemisamfundet


Aktuellt

Kallelse till årsmöte

Medlemmar i SKR (Sektionen för kemiteknik, Kemisamfundet) kallas till årsmöte.

Tid: 23 maj kl. 18.00

Lokal: Konferensrum på vån -1, Institutionen för kemiteknik, Kemicentrum, Naturvetarvägen 14, Lund

Digitalt: https://lu-se.zoom.us, Meeting ID: 641 5585 3461, Passcode: 891 315

Dagordning:

 • 0, Mötets öppnande
  §1, Val av ordförande för mötet.
  §2, Fråga om mötets stadgeenliga utlysning.
  §3, Val av två medlemmar att jämte ordföranden justera mötets protokoll.
  §4, Styrelsens årsberättelse.
  §5, Revisorernas berättelse.
  §6, Fastställande av föreningens bokslut.
  §7, Fråga om ansvarsfrihet åt styrelsen.
  §8, Val av ordförande i föreningen för tiden till och med nästa årsmöte.
  §9, Val av vice ordförande för samma tid.
  §10, Val av övriga styrelseledamöter för samma tid.
  §11, Val av revisorer och revisorssuppleanter.
  §12, Val av ordförande och ledamöter i prövningsnämnd för tiden t.o.m. nästa årsmöte.
  §13, Val av ledamöter i valnämnd.
  §14, Bestämmande årsavgiftens storlek för det kommande kalenderåret.
  §15, Fastställande av arbetsordning.
  §16, Övriga ärenden.  
  §17, Mötets avslutande

Före årsmöte är det möjligt att delta i ett studiebesök på Institutionen för kemiteknik.

Kemicentrum är låst vid denna tidpunkt så det finns dörrvakt vid ingången Naturvetarvägen 14 mellan 16.45 och 16.55 samt 17.40 och 17.50. Vid problem ring 0708-22 82 76.

 


Gösta Lindners stipendium

Stipendium kan ges för gymnasiearbeten eller motsvarande av relevans för det kemitekniska området och är inte bundet till att eleven går något spe

ciellt utbildningsprogram eller inriktning. Arbetet kan utföras antingen individuellt eller i grupp.

För att kunna få stipendium ur fonden ska en nominering ske. Handledare/Lärare nominerar eleven eller elevgruppen i formuläret nedan. Nomineringen ska innehålla ett utlåtande från handledare, en kort sammanfattning av arbete (max en A4 sida), rapport över arbetet samt adress-/kontaktuppgifter till handledare och elever. Nomineringar kan skickas in med början i april 2023. Stipendiet kommer att utdelas under slutet av maj.

Den totala prissumman är 10 000 kr.

Till anmälan >>

Information

Ordförande: Michaël Grimsberg

Vice ordförande: Oleg Pajalic

Övriga styrelseledamöter: Josefine Enman, Kjell Jansson, Lars Josefsson, Mohammad Taherzadeh , Ola Wallberg

Valberedningen: vakant

Revisor: Anders Östman

Kontakt: sveriges.kemiingenjorer@gmail.com

SKR:s Protokoll

Verksamhetsberättelsen från 2015

SKR is a member of

EFCE är ett fönster mot länder i Europa där företag, högskolor och institut är engagerade och ger en stor kontaktyta. EFCE är engagerad i utbildningsfrågor och har påverkansmöjlighet ex. vis forskningsprogram.
Fler behöver engageras i EFCE.

EFCE Newsletter Dec 2022
Webinars by EFCE
SKR och EFCE
EFCE Lifetime Achievement
More information about procedures for nomination EFCE lifetime award
Nominations for its prestigious Jacques Villermaux Medal