skip to Main Content

SKR – Svenska Kemiingenjörers Riksförening

SKR arbetar för:
– att främja intresset för och utvecklingen av den kemiska ingenjörsvetenskapen
– att stärka yrkesgemenskapen
– att stimulera utbytet av erfarenheter och kunnande inom kemiteknikens område

SKR är kemiingenjörernas förening för gemensamma ideella frågor och är en fristående intresseorganisation utan facklig anknytning. SKR är en fristående sektion inom svenska kemisamfundet


Aktuellt

Kallelse till årsmöte

Medlemmar i SKR (Sektionen för kemiteknik, Kemisamfundet) kallas till årsmöte.

Tid: 22 maj kl. 17.00

Digitalt: https://lu-se.zoom.us Meeting ID: 651 2177 4500, Passcode: 310 896

Dagordning:

§0, Mötets öppnande
§1, Val av ordförande för mötet.
§2, Fråga om mötets stadgeenliga utlysning.
§3, Val av två medlemmar att jämte ordföranden justera mötets protokoll.
§4, Styrelsens årsberättelse.
§5, Revisorernas berättelse.
§6, Fastställande av föreningens bokslut.
§7, Fråga om ansvarsfrihet åt styrelsen.
§8, Val av ordförande i föreningen för tiden till och med nästa årsmöte.
§9, Val av vice ordförande för samma tid.
§10, Val av övriga styrelseledamöter för samma tid.
§11, Val av revisorer och revisorssuppleanter.
§12, Val av ordförande och ledamöter i prövningsnämnd för tiden t.o.m. nästa årsmöte.
§13, Val av ledamöter i valnämnd.
§14, Bestämmande årsavgiftens storlek för det kommande kalenderåret.
§15, Fastställande av arbetsordning.
§16, Övriga ärenden.  
§17, Mötets avslutande

Malmö den 31 mars

Michaël Grimsberg
Ordförande

Information

Ordförande: Michaël Grimsberg

Vice ordförande: Oleg Pajalic

Övriga styrelseledamöter: Josefine Enman,, Mohammad Taherzadeh , Ola Wallberg

Valberedningen: vakant

Revisor: Gunnar Lidén

Kontakt: sveriges.kemiingenjorer@gmail.com

SKR:s Protokoll

Verksamhetsberättelsen från 2015

SKR is a member of EFCE

EFCE är ett fönster mot länder i Europa där företag, högskolor och institut är engagerade och ger en stor kontaktyta. EFCE är engagerad i utbildningsfrågor och har påverkansmöjlighet ex. vis forskningsprogram.
Fler behöver engageras i EFCE.

EFCE Newsletter
Webinars by EFCE
SKR och EFCE
EFCE Lifetime Achievement
More information about procedures for nomination EFCE lifetime award
Nominations for its prestigious Jacques Villermaux Medal