skip to Main Content

Sektionen för teoretisk kemi

Theoretical Chemistry” will be given a widest possible definition, containing: quantum chemistry, molecular physics, molecular simulations & modellin, computational materials science, computer-aided drug design, nano/bio technology, bioinformatics, cellular kodelling, and many more related areas.

Very many molecular sciences overlap today and use similar computational tools. Many different areas are also learning a common scientific language in attempts to connect the time and length scales in modelling and simulations. Theoretical Chemistry (whatever it is strictly…) is a highly interdisciplinary area and rapidly evolving to many directions!

There is a high density of excellent theoretical groups here at the Nordic periphery of Europe and inter-nordic initiatives are born naturally. We have long traditions to meet and work together.

Awards: Björn Roos award and Inga Fisher Hjalmars award.

Aktuellt


Årsmöte 13 juni 2018 kl. 10.00

i Siegbahnsalen, Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitet

Inga Fischer-Hjalmars Award

Till minne av Sveriges första kvinnliga teoretiska kemist, Inga Fischer-Hjalmars, delar Sektionen för teoretisk kemi mårligen ut ett pris i hennes namn för den mest framstående avhandlingen inom ämnesområdet teoretisk kemi som lagts fram under året.

*2018 års Inga Fischer-Hjalmerspristagare med följande motivering:

Till minne av Sveriges första kvinnliga teoretiska kemist, Inga Fischer-Hjalmars, delar Sektionen för teoretisk kemi
årligen ut ett pris i hennes namn för den mest framstående avhandlingen inom ämnesområdet teoretisk kemi som
lagts fram under året.

Joakim Halldin Stenlid, KTH, tilldelas Inga Fischer-Hjalmars-priset för bästa doktorsavhandling inom teoretisk kemi, framlagd under 2017, för sin avhandling “Computational Studies of Chemical Interactions: Molecules, Surfaces and Copper Corrosion”.

En bra doktorsavhandling inom teoretisk kemi antingen introducerar nya teoretiska koncept eller presenterar relevanta tillämpningar av beräkningskemiska metoder. Den aktuella avhandlingen gör bådadera. Å ena sidan används avancerade beräkningar för att studera långtidskorrosionen av koppar vid koppar-vatten gränsytor. Dessa undersökningar är angelägna då koppar är ett tänkbart material för stabil inkapsling av kärnbränsleavfall. Å andra sidan utvecklas i avhandlingen en ny deskriptor för en molekyls reaktivitet, den s k lokala elektronadditionsenergin som underlättar att förstå nukleofil-elektrofila reaktioner och deras egenskaper. Genom att kombinera metoder från teoretisk molekylkemi och materialkemi bidrar avhandlingen även till att överbrygga gapet mellan dessa två områden. Arbetet har genomförts i tätt samarbete med experimentella kemister.

Avhandlingen innehåller 13 manuskript av vilka 12 är publicerade i skrivande stund. Allt i allt är Joakim Halldin Stenlids arbete en doktorsavhandling utöver det vanliga och förtjänar väl att uppmärksammas med Inga Fischer Hjalmars award.

Björn Roospriset

Björn Roospriset delas ut vart tredje år till en mottagare som ska ha uppvisat excellens inom utveckling och/eller tillämpning av metoder som faller inom Sektionens verksamhetsområden

*2017 års Björn Roospristagare med följande motivering:

Gunnar Karlström tilldelas 2017 års Björn Roos Award för sina bidrag inom områdena intermolekylära växelverkningar och fasjämvikter. Han förespråkade tidigt vikten av polariserbara kraftfält för att beskriva molekylära egenskaper i lösning. vilket idag är en standard inom beräkningskemi under namnet quantum mechanics/molecular mechanics (QM/MM) eller polarisable embedding (PE). Av stor teknisk betydelse för denna typ av beräkningar återfinns en metod baserad på Karlströms arbeten för att definiera lokala molekylära egenskaper. Denna metod går under namnet LoProp och per idag finns denna metod implementerad i någon form i de flesta kvantkemiska programpaket vilket inneburit ett stort steg i noggrannhet jämfört med dielektriska kontinuummodeller.

Ordförande:
Jürgen Gräfenstein Göteborgs universitet

Vice ordförande:
Bo Durbeej Linköpings universitet

Ledamöter:
Ran Friedman Linnéuniversitetet
Kersti Hermansson Uppsala universitet
David van der Spoel Uppsala universitet

Suppleanter: 
Mårten Ahlquist Kungliga tekniska högskolan
Alexander Lyubartsev Stockholms universitet
Revisor: 
Leif Eriksson Göteborgs universitet
Valnämnd: 
Stefan Knippenberg Kungliga tekniska högskolan
Martin Bohlén

Sektionens stadgar hittar du här:

Sektionens målsättningar hittar du här:

Vill du ha mer information kontakta Agneta Sjögren.