skip to Main Content

Svensk kemi-industri i fokus

Mer än 95 procent av alla produkter som tillverkas i Sverige är beroende av kemi.

LARS-ARNE SJÖBERG, profes­sor emeritus i teknisk kemi, har utkommit med sin sjuttonde bok, Svensk kemiindustri:branschen, företagen och processerna. Kemiindustri defi­nierar han som de branscher i industrin där tillverkning innebär att man ändrar självastrukturen hos råvarorna. Den kemiska industrin omvandlarråvaror, som till exempel olja naturgas, vatten, luft, metaller och mineraler, till mer än 70 000 olika produkter som sedan kan användas inom olika områden. Mer än 95 procent av alla tillverkade produkter är beroende av kemi. Ke­miindustrin producerar idag ett brett sortiment av produkter som vi an­vänder i vårt dagliga liv och står i dag för cirka 20 procent av den svenska exporten. Motsvarande siffra för fordonsindustrin är 12procent. Huvuddelen av kemiföretagen i Sverige arbetar på en interna­tionell marknad och exporterar mellan 75 och 90 procent av pro­duktionen. Totalt ex­porterar kemiindustrin för cirka 83 miljarder kronor om året. Boken ger en bred bild av alla kemiska processer som nu an­vänds kommersiellt i Sverige. Lars­ Arne Sjöberg beskriver ett antal karak­täristiska drag för kemisk industri. Det är exempelvis vanligt att en viss produkt kan framställas ur olika råvaror. Svavelsyra kan till exempel framställas ur elementärtsvavel eller pyrit. Därtill kan ofta flera olika produkter framställas ur samma råvara. Vid produktion bildas som regelbiprodukter, ofta i stökio­metriska mängder.

NÅGRA ANDRA typiska drag för kemiindustrin är att en viss produkt kan framställas genom olika processer. Produktions­enheterna är oftast stora med ett kontinuerligt material flöde som möjliggör en långt drivenautomation och arbetskraftsbehovet per producerad enhet är lågt men kapitalkostnaden hög. Dessutom är andelen perso­nal med högskoleutbildning är hög – 29 procent. Genomsnittet för hela industrin är 16 procent. På grund av transportkost­naderna läggs ofta de kemis­ka fabrikerna i närheten av varandra.

Här tog det tyvärr slut… Hela den här artikeln kan läsas i Kemisk Tidskrift nr 1 2022. Kemisk Tidskrift skickas ut till medlemmar i Svenska Kemisamfundet. Kemisk Tidskrift – Svenska Kemisamfundet

Läs mer om medlemskapet här: Medlemskap – Svenska Kemisamfundet

Text: Sven Järås, professor emeritus i kemisk teknologi, KTH.