skip to Main Content

Sverige alltmer metalliskt

En ny analys av mossa visar att halten av flera metaller ökar i svensk natur, och det är oklart varför. Under år 2020 undersökte IVL Svenska Miljöinstitutet halterna av olika metaller i prover från mattbildande mossor från hela landet. Studien…

Läs mer

Från fossil- till malmberoende

Omställningen till ett fossilfritt samhälle ökar behovet av metaller och mineral. Vi måste återvinna mer – men behöver också nya malmfyndigheter. De gamla kan dessutom användas bättre. Människans behov av metaller och mineralbaserade naturresurser ökar. Samtidigt tycks de flesta vara…

Läs mer