skip to Main Content

Hugo Theorell

Hugo Theorell (1903-1982) var en av pionjärerna inom den internationella biofysikaliska forskningen. Theorell fick Nobelpriset för fysiologi eller medicin 1955 för sitt grundläggande arbete rörande oxiderande enzymer.

Om Hugo Theorellpriset

Priset delas ut till en framgångsrik ung forskare inom biofysik som är verksam i Sverige och inte har fyllt 45 år under utdelningsåret.

Hugo Theorellpriset är en vetenskaplig utmärkelse som delas ut i samband med Svenska konferensen om Makromolekylers Struktur och Funktion (Sweprot[1]). I utmärkelsen ingår förutom ett diplom också prissumman 5000 kronor. Priset instiftades 1991 och delas ut av Svenska Föreningen för Biokemi, Biofysik och Molekylärbiologi (SFBBM[2]).

Nomineringen ska beskriva kandidatens enastående vetenskapliga prestationer inom biofysik, samt innehålla en beskrivning av hens nuvarande position, samt personliga prestationer (max 5000 bokstäver). Dessutom ska CV och publikationslista för kandidaten bifogas. Allt fylls i via följande formulär (https://www.kemikonferens.se/theorell-priset/) senast den 13 februari 2023.

Vid frågor, kontakta gärna: agnes.rinaldo-matthis@kemisamfundet.se

 

Announcement Hugo Theorell Prize 2023

Hugo Theorell

Hugo Theorell (1903-1982) was one of the pioneers in international biophysical research. Theorell received the Nobel Prize in Physiology or Medicine in 1955 for his ground laying work on oxidizing enzymes.

About the Hugo Theorell Prize

The prize is awarded to a successful young researcher who is active in biophysics in Sweden and has not turned 45 during the year of the award.

The Hugo Theorell Prize is a scientific award given in connection with the Swedish Conference on Macromolecular Structure and Function (Sweprot1). In addition to a diploma, the award also includes a prize of SEK 5,000. The prize was established in 1991 and is awarded by the Swedish Society for Biochemistry, Biophysics and Molecular Biology (SFBBM2).

The nomination should describe the candidate’s outstanding scientific achievements in biophysics, and contain a description of the candidate’s current position, as well as personal achievements (maximum 5000 characters). In addition, the CV and publication list for the candidate should be attached. For the nomination, please use the following form (https://www.kemikonferens.se/theorell-priset/)  at the latest 13th February 2023.

For questions, please contact: agnes.rinaldo-matthis@kemisamfundet.se

 

Ytterlige information/Additional information

 

Tidigare mottagare av priset/previous price winners

 

2022 – Katja Petzold

2018 – Björn Högberg

2013 – Luca Jovine

2012 – Richard Neutze

2011 – Magnus Wolf-Watz

2004 – Oleg Antzutkin

2001 – Sara Linse

1998 – Peter Brzezinski

1994 – Örjan Hansson

 

 

 

Om SFBBM

Svenska föreningen för biokemi, biofysik och molekylärbiologi (SFBBM) utgör en sammanslutning av svenska biokemister, biofysiker och molekylärbiologer, samt av andra för dessa vetenskaper intresserade personer. Föreningens uppgifter är att befordra biokemins, biofysikens och molekylärbiologins utveckling. SFBBM är knutet till Svenska Kemisamfundet. Svenska Kemisamfundet är en ideell förening för landets kemiintresserade och har som mål att främja utvecklingen av kemin och dess tillämpningar. SFBBM är även medlemsförening i FEBS och EBSA. För mer information se www.kemisamfundet.se.

 

About SFBBM

The Swedish Society for Biochemistry, Biophysics and Molecular Biology (SFBBM) is an association of Swedish biochemists, biophysicists, and molecular biologists, as well as anybody interested in these sciences. The association’s tasks are to promote the development of biochemistry, biophysics and molecular biology. SFBBM is affiliated with the Swedish Chemical Society. The Swedish Chemical Society is a national non-profit association for anybody interested in chemistry and aims to promote the development of chemistry and its applications. SFBBM is also a member society of FEBS and EBSA. For more information see www.kemisamfundet.se.

[1] https://sweprot.se/

[2] https://kemisamfundet.se/sektioner/biokemi-biofysik-och-molekylarbiologi/