skip to Main Content

Han vinner Anna Sundström Award 2021

PRESSMEDDELANDE 2021-05-07

The text can be read in English below.

Ben A Johnson.
Foto: Uppsala universitet

Vinnaren av Anna Sundström Award 2021 är Ben A Johnson från Institutionen för kemi – Ångström vid Uppsala universitet. Han tilldelas priset för sin avhandling “Interrogating diffusional Mass and Charge Transport in Catalytic Metal-Organic Frameworks“.

I grunden har Ben en kandidatexamen i kemi från University of Washington, USA. Under sitt kandidatprogram tillbringade han ett år vid Tokyo Institute of Technology i Japan som forskningsutbytesstudent. Under den här tiden hörde han en föreläsning från Uppsala universitet om molekylär fotokemi som fick honom att flytta dit.

– Jag blev mycket intresserad av forskningen här och bestämde mig för att ta både min master- och doktorsexamen vid Uppsala universitet, säger han.

Under sitt PhD-projekt studerade han användningen av metallorganiska ramverk, MOF, för att katalysera den elektrokemiska spjälkningen av vatten – ett viktigt steg mot att göra förnybara och lagringsbara bränslen.

– En av fördelarna med metallorganiska ramverk är att vi kan modifiera dem kemiskt för att göra vår katalysator till en del av dem. Vi kan nästan bygga dem som man gör med legobitar, vilket ger oss en enorm flexibilitet. De är också porösa, vilket innebär att de har en stor reaktionsyta.

En av fördelarna med metallorganiska ramverk är att vi kan modifiera dem kemiskt. Vi kan nästan bygga dem som man gör med legobitar

Nästa steg i forskningen skulle vara att arbeta vidare med de metallorganiska ramverken och optimera dem för att göra de katalytiska reaktionerna så effektiva som möjligt, berättar Ben Johnson.

– Vi kommer också att titta på olika applikationer för tekniken.

Hans nästa karriärsteg är dock att flytta till Technical University of Munich för en postdoktorstjänst. Där ska han fortsätta utveckla elektrokemi som ett verktyg i kampen mot klimatförändringarna.

Vad betyder det här priset för dig?

– Det är en stor ära att få ett pris med Anna Sundströms namn på. Jag lärde mig om henne för bara några år sedan när jag besökte museet Gustavianum i Uppsala, och jag läste lite om hennes inställning till kemi. Hon är en inspiration för kemister. Hon var verkligen passionerad för labbarbete och spenderade gärna tiden i labbet med att destillera frätande kemikalier eller göra illaluktande föreningar. Det är också tydligt att hon hade en nyfikenhet för praktiska experiment.

– Jag är också hedrad över att vinna ett pris inom oorganisk kemi, vilket är ett område som jag brinner för. Det som lockade mig till den oorganiska kemin är att det finns många intressanta färger och att ämnena ofta är mycket reaktiva. Mitt favoritexempel måste vara termitreaktioner.

Motiveringen för Anna Sundström Award 2021 lyder:

Ben Johnson from the Department of Chemistry at Uppsala university demonstrates in his thesis “Interrogating diffusional Mass and Charge Transport in Catalytic Metal-Organic Frameworks” the interconnection between different fields of science, with inorganic chemistry and materials as a central theme. The thesis is very well-written and shows great awareness of the context in which it exists.

Som vinnare av Anna Sundström Award 2021 får Ben ett personligt bidrag på 5 000 kronor. Han kommer att ta emot priset och presentera arbetet i sin avhandling vid det virtuella årliga symposiet för Sektionen för oorganisk kemi i oktober.

ENGLISH

The winner of the Anna Sundström Award 2021 is Ben A Johnson from the Department of Chemistry – Ångström at Uppsala University. He is awarded the prize for his thesis “Interrogating diffusional Mass and Charge Transport in Catalytic Metal-Organic Frameworks“.

Ben has a bachelor degree in chemistry from the University of Washington, USA. During his bachelor program, he spent a year at Tokyo Institute of Technology in Japan as a research exchange student. During this time, he heard a lecture from Uppsala University on molecular photochemistry which prompted him to move there.

– I was very interested in the research here and decided to do my Masters and my PhD at Uppsala University, he says.

During his PhD, he studied the use of metal-organic frameworks to catalyze the electrochemical splitting of water, a crucial step towards making renewable and storable fuels.

– One of the pros of metal-organic frameworks is that we can chemically modify them to make our catalyst a part of it. We can almost build them like Legos, which gives us a huge flexibility. They are also porous, which means that they have a large surface area for the reaction.

One of the pros of metal-organic frameworks is that we can chemically modify them. We can almost build them like Legos.

The next step for the research would be to work on the tunability of metal-organic frameworks and to optimize them to make the catalytic reactions as efficient as possible, says Ben.

– We will also look at different applications for the technique.

The next carreer step however is to move to the Technical University of Munich for a postdoc position and to keep developing electrochemistry as a tool that can help mitigate climate change.

What does this award mean to you?

– It’s a great honor to be the recipient of an award with Anna Sundström’s name on it. I learned about her just a few years ago when I visited the museum Gustavianum in Uppsala, and I read a little bit about her approach to chemistry. She’s an inspiration for chemists. She was truly passionate about labwork, and would have happily spent time in the lab distilling corrosive chemicals or making smelly compounds. She also clearly had a self-driven curiosity for hands-on experimentation.

– I am also honored to win an award in inorganic chemistry, which is a field that is close to my heart. What drove me to work with inorganic chemistry is that there are lots of interesting colours and that the substances often are highly reactive. My favorite example would have to be the thermite reaction.

The motivation for the Anna Sundström Award 2021:

Ben Johnson from the Department of Chemistry at Uppsala university demonstrates in his thesis “Interrogating diffusional Mass and Charge Transport in Catalytic Metal-Organic Frameworks” the interconnection between different fields of science, with inorganic chemistry and materials as a central theme. The thesis is very well-written and shows great awareness of the context in which it exists.

As the winner of the Anna Sundström Award 2021, Ben will receive a personal grant of SEK 5.000 kr. He will receive the prize and present the work in his thesis at the virtual Annual Symposium of the Division of Inorganic Chemistry in October.

För mer information vänligen kontakta/ For more information, please contact: Agneta Sjögren, kanslichef Svenska Kemisamfundet, agneta.sjogren@kemisamfundet.se, 070-8115260.