skip to Main Content
Wallingatan 24 3 tr, 111 24 Stockholm
+46 (0)8-411 52 60
info@kemisamfundet.se

Sektionen för ytkemi och materialkemi

Sektionen för ytkemi och materialkemi har till ändamål att främja ytkemin och materialkemin i Sverige och att vara svensk kontaktorganisation i internationella frågor rörande ytkemi och materialkemi. Sektionen ska vara ett forum för yt- och materialkemister inom landet samt bidra till ökade kontakter mellan industri, universitet och högskolor. Andra ändamål är att anordna föredrag, kurser och symposier samt bedriva samhällsinformation.

Aktuellt

Årsmöte

DAG: Torsdagen den 4/10 kl 13:30
PLATS: Virtual room: https://vconf.kth.se then type KTH-SMC, pin: 1943
(OBS! Du måste har laddat ner Google Chrome)

Årsmötesförhandlingar

  1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
  2. Val av justeringsperson att jämte ordförande justera protokollet
  3. Mötets behöriga utlysande
  4. Styrelsens berättelse med resultat- och balansräkningar
  5. Revisionsberättelse
  6. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen samt fastställande av balansräkningen
  7. Val av styrelseledamöter
   Förslag:
   Valnämnden föreslår till ledamöter i sektionsstyrelsen för en period om två år:
   Thomas Ederth, Linköpings universitet, omval
   Marité Cardenas, Malmö universitet, omval
   Mark Rutland, Kungliga tekniska högskolan, omval
   Peter Westbye, Akzo Nobel, omvalKarin Persson har meddelat att hon önskar utgå ur sektionsstyrelsen.
   Valnämnden föreslår till ledamot i sektionsstyrelsen för en period om ett år:
   Anna Martinelli, Chalmers tekniska högskola, nyval
  8. Sektionsavgift 2019
   (nuvarande 0 kr)
  9. Val av revisor
  10. Val av valberedning
  11. Teckningsrätter postgiro och bank
   Förslag: Agneta Sjögren och Sektionens ordförande var för sig upp till 100.000 kr. För belopp över 100.000 kr tecknas firman av Agneta Sjögren och ordföranden i förening
  12. Val av representant till Kemistsamfundets fullmäktige
  13. Information från styrelsen
  14. Övriga frågor
  15. Mötets avslutning

Ordförande:
Mark Rutland
KTH, Yt- och korrosionsvetenskap

Vice ordförande: vakant

Ledamöter:

Marité Cardenas Malmö högskola
Thomas Ederth Linköpings universitet
Håkan Edlund Mittuniversitetet
Karin Persson RISE
Karin Schillén Lunds universitet, Fysikalisk kemi
Peter Westbye Akzo Nobel
Valnämnd:
Andra Dédinaité Kungliga tekniska högskolan (sammankallande)
Emma Sparr Lunds universitet
Jan van Stam Karlstad universitet

Sektionens stadgar hittar du här:

Vill du ha mer information kontakta Agneta Sjögren.